2309630 Advanced Chemical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เคมีชั้นสูง (Advanced Chemical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ADV CHEM OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: กระบวนการที่มีผลต่อการควบคุมองค์ประกอบของน้ำทะเล การแพร่กระจายของสารเคมีในรูปแบบต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำทะเลกับพื้นมหาสมุทร  

Description: Processes regulating the composition of seawater, distribution of chemical species, interaction of seawater with the ocean floor, atmosphere, and marine organisms.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*

สอนในเทอม (Semester taught):

2309629 Dynamical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เชิงพลวัต (Dynamical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): DYNAMICAL OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: พลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ กระแสน้ำ สภาพการส่งและถ่ายพลังงานมวลสาร โมเมนตัม การสมดุลของคุณสมบัติต่างๆ ในทะเล เทอร์บูเลนซ์ กระบวนการดิฟฟิวชั่นและการผสม บีต้า-เพลน ชั้นที่เป็นขอบเขตระหว่างอากาศและทะเล และการทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน สภาพจีโอสโทรฟิกและไฮครสแตติก กระบวนการในน้ำชั้นบนเทอร์โมไคลน์ และระบบการแบ่งน้ำทะเลเป็น 2 ชั้น สภาพสมดุล และทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสน้ำสำคัญในมหาสมุทร  

Description: Dynamics of rotating stratified flow with friction neglected; stability, transport phenomena, conservation of properties in the sea; turbulent motion in a boundary layer and air-sea interaction processes; Beta-plane, Geostrophic and Hydrostatic approximations; mechanisms in mixed-layer, thermoclines and two-layer systems; wind driven circulation and model equations for the oceans.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309621 Estuarine Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เอสทูรี (Estuarine Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ESTUARINE OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำในบริเวณเอสทูรีรวมทั้งการเคลื่อนที่ทางพลศาสตร์และจลนศาสตร์ การจำแนกเอสทูรีโดยพารามิเตอร์ทางสัณฐานและสมุทรศาสตร์  

Description: Physical and chemical properties of estuarine waters including the kinematic and dynamics of motion; classification of estuaries by geomorphological and oceanographic parameters; mixing processes and diffusion problems; biological processes parameters affecting the fluctuation of sea-level and circulation.  

ผู้สอน (Taught by): IPT*,PSK

สอนในเทอม (Semester taught):

2309616 Marine Conservation Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของการอนุรักษ์ทางทะเล (Marine Conservation Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR CONSERV BIOL

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: แบบแผนของความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ภาวะคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทางพันธุกรรม ความสำคัญของการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ในระดับประชากรกับระดับระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้ปฏิสัมพันธ์ในระดับชนิดและประชาคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเล ปัญหาในการอนุรักษ์ทางทะเล  

Description: Local to global patterns of biodiversity, Threat to biodiversity, Genetic conservation, Importance of linking population and ecosystem levels in conservation, Implications of species and community interactions on marine resources conservation, Problems in marine conservation  

ผู้สอน (Taught by): SCN*

สอนในเทอม (Semester taught):

2309615 Advanced Biological Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biological Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ADV BIO OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกต่อกระบวนทางชีวภาพ กระบวนการทางสกายะและกระบวนการชีวธรณีเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางทะเล  

Description: Impacts of climate changes on biological, physical and geochemical processes in relation to marine organisms, habitat and marine ecosystems including marine productivity  

ผู้สอน (Taught by): ISP*, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309614 Early Life History of Marine Fishes

ชื่อรายวิชา (Course Name): ระยะวัยอ่อนของปลาทะเล (Early Life History of Marine Fishes)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EAR LIF HIS MAR FI

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การแพร่พันธุ์ของปลาทะเล การจำแนกชนิดของไข่ปลาและตัวอ่อน วิธีการสุ่ทตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณภาพและปริมาณของไข่และตัวอ่อนปลาในทะเล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไข่ปลาและตัวอ่อนปลา ซึ่งได้มาจากการจับโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน  

Description: Reproduction of marine fishes; identification of eggs and larvae; methods for qualitative sampling of eggs and larvae; statistical methods used in the identification of eggs and larvae taken in plankton catches.  

ผู้สอน (Taught by): JKT*

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309612 Marine Phytoplankton

ชื่อรายวิชา (Course Name): แพลงก์ตอนพืชทะเล (Marine Phytoplankton)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR PHYTOPLANKTON

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การจำแนกชนิด สัณฐานวิทยา การแพร่กระจายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบในทะเล    

Description: Identification, systematic, morphology, distribution and abundance of marine phytoplankton. 

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309607 Marine Resource Management

ชื่อรายวิชา (Course Name): การจัดการทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Management)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR RES MGT

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการ และแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นกรณีในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล นโยบายและแนวคิดของประชาคมโลกเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล มาตรการการจัดการและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง การกำหนดพื้นที่จัดการพิเศษในทะเล และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคม   

Description: Principles and guidelines in managing coastal and marine resources, with Thailand and ASEAN emphasis; general knowledge regarding international laws and treaties of the marine environment; international policies and concepts related to marine resource management; management measures and related tools; special area planning and economic and social measures.  

ผู้สอน (Taught by): SJP*

สอนในเทอม (Semester taught):

2309606 Marine Resources and Environment

ชื่อรายวิชา (Course Name): ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Resources and Environment)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR RES ENV

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและสภาพการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง ภัยธรรมชาติทางทะเล คุณภาพน้ำ การรักษาระบบนิเวศ และการจัดการ การพัฒนาชายฝั่ง ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ก่อกำเนิดมลภาวะ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเล เครื่องมือ หลักการ และมาตรการต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสงวนรักษาทรัพยากรทางทะเล  

Description: Importance of marine environment and its resources; current situation of coastal environment and resource uses including natural hazards, water quality, habitat conservation and management of coastal development; factors or incidences that cause marine pollution and impacts on marine resources and environment; tools, principles and measures used in marine conservation. 

ผู้สอน (Taught by): SJP* (MARITIME ADMIN)

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309604 Remote Sensing in Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): รีโมทเซนซิงทางสมุทรศาสตร์ (Remote Sensing in Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): RS OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการของรีโมทเซนชิง ธรรมชาติของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายภาพ ผลของบรรยากาศต่อการสะท้อนของพื้นดินและมหาสมุทร เครื่องสัมผัส แท่น รวมทั้งระบบข้อมูล และกรรมวิธีข้อมูลของรีโมทเซนชิงในทางสมุทรศาสตร์ การประยุกต์ของรีโมทเซนชิงในทางสมุทรศาสตร์ ชีวะ เคมีธรณี และฟิสิกส์  

Description: Principles of remote sensing: nature of electromagnetic radiation and photography; atmospheric effects in remote sensing of ground and oceanic reflectance; sensor platform data system and processing of remote sensing in oceanography, application of remote sensing in oceanography, application of remote sensing in biological, chemical, geological and physical oceanography.   

ผู้สอน (Taught by): PSR*

สอนในเทอม (Semester taught):