2309313 Biology of Fish

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของปลา (Biology of Fish)

ชื่อย่อ (Abbreviation): BIOLOGY OF FISH

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาของปลารวมทั้งโครงสร้างการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ การสืบพันธุ์ การเจริญของไข่และลูกปลา พฤติกรรมการกระจายของปลาชนิดต่างๆ และการจำแนกชนิดของปลา  

Description: Studies of the biology of fish, including structure and function, reproduction, development, behavior, geographical distribution and systematics.  

ผู้สอน (Taught by): JKT*, KAB, CNY

5500496 Communication in Science and Technology

ชื่อรายวิชา (Course Name): การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Communication in Science and Technology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): COMM SCI TECH  

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-2-5)

เงื่อนไข (Condition): PRER 5500204

คำอธิบายรายวิชา: การฝึกทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ รายละเอียด และเพื่อจดบันทึก การเขียนจดหมายสมัครงานและสมัครเรียนต่อ การเขียนประวัติย่อ การนำเสนอและอภิปรายผลงานทางวิชาการ  

Description: Practice in listening for main ideas and specific details as well as note taking, writing letters for job application and further studies, writing resumes, oral presentations and discussion on academic topics.  

2309405 Oceanographic Survey Training

ชื่อรายวิชา (Course Name): การฝึกสำรวจสมุทรศาสตร์บนเรือ  (Oceanographic Survey Training)

ชื่อย่อ (Abbreviation): OCEAN SURVEY TRAIN

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การวางแผนการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ ข้อกำหนดของการปฏิบัติงานบนเรือสำรวจ ความปลอดภัยทางทะเล การใช้ชีวิตบนเรือสำรวจ ความรู้เบื้องต้นในการเดินเรือ การใช้เครื่องมือสำรวจและเก็บตัวอย่างทางสมุทรศาสตร์ การเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่างบนเรือ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ การเขียนรายงานการสำรวจ  

Description: Planning of oceanographic survey; shipboard surveying requirement; safety at sea; living aboard a research ship; basic navigation; use of oceanographic surveying and sampling instruments; sample preservation; on-board laboratory analyses; oceanographic data analysis and presentation; cruise report.  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, STAFF

2309316 Biological Oceanography Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์ชีวภาพ  (Biological Oceanography Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): BIO OCEAN LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 and 2309321 and 2309322; CON 2309315

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพโดยใช้สถิติ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล การจัดจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในทะเล ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปลาและสัตว์ทะเลกลุ่มอื่นๆ การประเมินผลผลิตเบื้องต้นในทะเล การประเมินผลผลิตของสัตว์ทะเล สายใยอาหารและลำดับขั้นการกินอาหาร อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงโลกต่อผลผลิตและสายใยอาหารทางทะเล การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาสมุทรศาสตร์ชีวภาพ  

Description: Analysis of biological data by using statistics; study of biodiversity in marine ecosystem; classification of marine organisms including plankton marine invertebrate, fish, and other marine animals; estimation of primary production in the sea; estimation of production of marine animals; food web and trophic transfer; influence of global change on marine production and food web; applications of satellite in oceanography.  

ผู้สอน (Taught by):

2309315 Biological Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ชีวภาพ  (Biological Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): BIO OCEAN 

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ระบบนิเวศวิทยาในทะเลชนิดต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพื้นท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล มหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ สำหรับประชากรแบบพื้นโลก ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลและปัญหามลภาวะในทะเล    

Description: Studies of various types of marine ecosystems in terms of their structures and interactions within the systems; different types of habitat and relationships to biota; the ocean as a food source, including problems in exploitation, management and pollution.  

ผู้สอน (Taught by):

2309399 Project Proposal

ชื่อรายวิชา (Course Name): การเสนอโครงงาน (Project Proposal)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PROJECT PROPOSAL 

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-2)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การวางแผนและออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย   

Description: Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal.  

ผู้สอน (Taught by): SJP*, PSR, SBP, SCN

2309422 Marine Hydrodynamics

ชื่อรายวิชา (Course Name): อุทกพลศาสตร์ทางทะเล (Marine Hydrodynamics)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR HYDRODYNAMICS 

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหล อุทกศาสตร์เบื้องต้น อุทกศาสตร์ของคลื่น ปรากฎการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง การวิเคราะห์และพยากรณ์ระดับน้ำ  

Description: Introduction to fluid mechanics, elementary hydrodynamics, wave hydrodynamics, tides, harmonic analysis and tide prediction.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*, PSP

2302231 Physical Chemistry I

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีฟิสิกัล 1  (Physical Chemistry I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PHYS CHEM I  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302112

คำอธิบายรายวิชา: ธรรมชาติของเคมีฟิสิกัล แก๊ส อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี กฎของเคมีอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี การเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของผสม กฎวัฎภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า  

Description: The nature of physical chemistry; gases; chemical thermodynamics; the laws of chemical thermodynamics; free energy; phase transitions; mixtures; phase rule; chemical equilibrium; solutions of non-electrolytes and electrolytes; electrochemistry.  

2302242 Analytical Chemistry Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ANAL CHEM LAB I  

หน่วยกิต (Credit): 2 (0-4-2)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302116; COREQ 2302241

คำอธิบายรายวิชา: การฝึกปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์  

Description: Practice in chemical quantitative analyses.  

2302241 Analytical Chemistry I

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีวิเคราะห์ 1   (Analytical Chemistry I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ANAL CHEM I  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302112 and 2302113

คำอธิบายรายวิชา: หลักการและวิธีการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเคมี  

Description: Introduction to general principles and methods of chemical analyses.