ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 ม.ค.64

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน ที่จะเริ่มเข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน

เปิดภาคการศึกษา 18 ม.ค.64

ภาควิชาได้รวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไว้ใน shorturl.at/frvwW หรือดูได้จาก QR code ด้านล่างนี้