ประกาศเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปที่ภาควิชาจัดสอนใน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

วิชา 2309201 GEN OCEANOLOGY
สมุทรศาสตร์ทั่วไป (GENERAL OCEANOLOGY)
TU 8:00-10:00

ติดต่อ ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2309202 ORNAMEN FISH AQUA
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (ORNAMENTAL FISH AQUACULTURE AND CONSERVATION)
WE 13:00-16:00

ติดต่อ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

ข้อมูลรายวิชา 2309XXX ภาควิชา Marine Science ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ผู้สอนคนแรก คือ ผู้ประสานรายวิชา โปรดดูรายละเอียดติดต่ออาจารย์แต่ละท่านด้านล่างของหน้านี้

รหัสชื่อวิชาผู้สอนช่องทางติดต่อ
2309201  GEN OCEANOLOGYPSR,STAFFLine Group
2309202  ORNAMEN FISH AQUAKAB,SNP,JKT,VVKLine Group
2309211  INTRO MAR SCKAB,STAFFLine Group
2309313  BIOLOGY OF FISHJKT,KAB,CNYLine Group
2309314  BIO OF FISH LABJKT,SPK,KABLine Group
2309315  BIO OCEANIPT,SCN,JKT,SPK,SJPLine Group
2309316 BIO OCEAN LABIPT,SPK,JKT,PSR,APBLine Group
2309321  PHYSICAL OCEANSSMLine Group
2309324  DYNAM METEOROLOGYPSRLine Group
2309327  PHYS GEO OCEAN LABSBK,PSP,SJPLine Group
2309333GLOB BIOGEOCHEM CYCCPLine Group
2309399  PROJECT PROPOSALSJP,SPK,PSK,PSRLine Group
2309402  NAVIGATIONVVKEmail
2309404  SCUBA DIVING (SECT.1 and 2)SCN,VVKEmail, Line
2309405OCEAN SURVEY TRAINPSR,STAFFLine Group
2309408 JOB TRAIN MAR SCISJP,JKT,SBK,CCPLine Group
2309411  ECON IMP MAR INVERKAB,TLS,VVK,SNPLine Group
2309416 PRIN MAR PLANKTON (LECT)IPT,TLS,STAFFLine Group
PRIN MAR PLANKTON (LAB)IPT,STAFFLine Group
2309425 OCEAN SE ASIAPSK,SBK,PSR,SJP,STAFFLine Group
2309426  GEOCHEM CYCLE OCCCP,PSKLine Group
2309428MAR ANAL CHEM (LECT)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
MAR ANAL CHEM (LAB)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
2309431  PRINCIPLE OCEAN IPSR,PSP,SDNLine Group
2309432  PRINCIPLE OCEAN IISBP,TLSLine Group
2309435  ADAPT MAR ORGSPKEmail
2309436 ADAPT MAR ORG LABSPKEmail
2309441  INTRO OCEAN MODEL (LECT.)SSMLine Group
INTRO OCEAN MODEL (PRAC.)SSMLine Group
2309499  SENIOR PROJECTSJP,PSR,SBP,SCNLine Group
2309502  COAST PROC MORPHOSSM,JKT,PSP,IPT,STAFFLine Group
2309503  MANGROVE ECOLOGYIPT,PSP,JKT,GWK,SPP,STAFFLine Group
2309504CORAL SEAGRASS ECO (LECT.)SCN,VVK,STAFFLine Group
CORAL SEAGRASS ECO (LAB)SCN,VVK,STAFFLine Group
2309506  COASTAL PLAN/MGT (LECT.)SJP,PSK,PSRLine Group
COASTAL PLAN/MGT (LAB)SJP,PSK,PSRLine Group
2309518  FISH SHELL GENE (LECT.)SNPLine Group
FISH SHELL GENE (LAB)SNPLine Group
2309520AQUACULTURE CHEMCCP,KAB,SNP,PSKLine Group
2309522  BREED CUL AQUA ANI (LECT.)KAB,SNP,TLS,VVKLine Group
BREED CUL AQUA ANI (LAB)SNP,STAFFLine Group
2309525  MAR CHEM ECOLOGYSBPLine Group
2309531  SEL TOP MAR VERTKAB,SCNLine Group
2309615  ADV BIO OCEAN (LECT)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
ADV BIO OCEAN (DISC)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
2309621  ESTUARINE OCEANIPT,PSP,PSKLine Group
2309630ADV CHEM OCEANCCP,PSKLine Group
2309633 MARINE CHEMISTRYPSK,SBP,SBK,CCPLine Group
2309702  SEMINAR IIPSK,JKT,SSM,SNPLine Group
2309711IND STU MAR SC ISJP,SWSLine Group
2309813THESISSNPLine Group
2309828DISSERTATIONSNPLine Group
2309894DOC DISSERT SEMPSK,JKT,SNP,SSMLine Group
2309897QUALIFYING EXAMSNPLine Group

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน (เรียงตามลำดับอักษรของชื่อย่อ)

ชื่อย่อชื่อ-สกุลตำแหน่งทางวิชาการName-ENEmailAlternative emailLine IDOffice tel
APBอัจฉราภรณ์   เปี่ยมสมบูรณ์รองศาสตราจารย์ ดร.  Ajcharaporn PiumsomboonAjcharaporn.P@chula.ac.th  +66 2 2185391
CCPชวลิต เจริญพงษ์อาจารย์ ดร.Chawalit CharoenpongChawalit.Cha@chula.ac.thchawalit.net@gmail.comcharoenpong1982+66 2 2185409
CNYเจริญ นิติธรรมยงรองศาสตราจารย์ ดร.Charoen Nitithamyongmarinefish08@yahoo.com  +66 2 2185398
GWKกัลยา วัฒยากรรองศาสตราจารย์ ดร.Gullaya Wattayakorngullaya@gmail.com  +66 2 2185409
IPTอิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Itchika  SivaipramItchika.S@chula.ac.th  +66 2 2185388
JKTเจษฏ์   เกษตระทัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jes KettratadJes.K@chula.ac.thjes.kettratad@gmail.com +66 2 2185390
KABกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kornrawee AiemsomboonKornrawee.A@chula.ac.th akornrawee+66 2 2185410
PSKเพ็ญใจ   สมพงษ์ชัยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Penjai SompongchaiyakulPenjai.S@chula.ac.thspenjai@hotmail.com +66 2 2185408
PSPปราโมทย์  โศจิศุภรรองศาสตราจารย์ ดร.Pramot SojisupornPramot.S@chula.ac.th  +66 2 2185405
PSRปัทมา   สิงหรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Patama SinghruckPatama.S@chula.ac.th  +66 2 2185401
SBKสุจารี บุรีกุลอาจารย์ ดร.Sujaree Bureekulbsujaree@gmail.comSujaree.B@chula.ac.th +66 2 2185400
SBPสุธาพร บุญญเจตน์พงษ์อาจารย์ ดร.Sutaporn BunyajetpongSutaporn.B@chula.ac.th  +66 2 2185405
SCNสุชนา  ชวนิชย์ศาสตราจารย์ ดร.Suchana ChavanichSuchana.C@chula.ac.thachavanich@hotmail.comappleunderwater+66 2 2185401
SDNศิริชัย ธรรมวานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Sirichai Dharmvanijsirichai.d@chula.ac.th  +66 2 2185408
SJPสมฤดี จิตประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Somrudee (Meprasert) JitpraphaiSomrudee.J@chula.ac.thsomdeem@yahoo.comsomdeem+66 2 2185400
SNPศานิต   ปิยพัฒนากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  Sanit PiyapattanakornSanit.Pi@chula.ac.thmeanakorn42@yahoo.co.uk0813516824+66 2 2185399
SPKศุภณัฐ ไพโรหกุลอาจารย์ ดร.Supanut PairohakulSupanut.P@chula.ac.th  +66 2 2185388
SSMสุริยัณห์ สาระมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Suriyan SaramulSuriyan.S@Chula.ac.th saramusu+66 2 2185398
TLSไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธิรองศาสตราจารย์ ดร.Thaithaworn LirdwitayaprasitThaithaworn.L@chula.ac.th  +66 2 2185397
VVKวรณพ วิยกาญจน์ศาสตราจารย์ ดร.Voranop ViyakarnVoranop.V@chula.ac.th  +66 2 2185396

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่สี่

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้มีความตั้งใจเรียน และมีแผนจะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ละ 1 ทุน

ผู้ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับทุนวิทยบัณฑิตนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ปี

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศทุน (และ download ใบสมัคร) ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13fB3NHNjCEBZejQICdkypG4_deSukS-c?usp=sharing

นิสิตที่สนใจ สามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มสมัครทุน ในรูปแบบไฟล์ PDF
– ที่มีข้อมูลนิสิตพร้อมทั้งรูปถ่าย และลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา/หรืออาจารย์ผู้ดูแลในวิชาปัญหาพิเศษ
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2654

ได้ที่ อาจารย์สุจารี บุรีกุล ทางอีเมล์ ที่ bsujaree@gmail.com
หมดรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 และจะมีการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจรับทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ต่อไป

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา (ปิดรับ 15 ธ.ค.64)

องค์การสะพานปลา ได้จัดเงินทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่นี่

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนขอให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

รายชื่อวิชาที่ภาคจัดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2564

::: Offered courses for 2564/1 :::

Code

Course Name

Main Instructor

Day and Time

2309201 GEN OCEANOLOGY PSR WE 13:00-15:00
2309226 INT GEO OCEAN SBK MO 10:00-12:00 & TU 11:00-12:00
2309311 MARINE INVER ZOO SPK MO WE FR 11:00-12:00
2309312 MAR INVER ZOO LAB SPK TH 13:00-16:00
2309322 CHEM OCEAN PSK TU 9:00-12:00
2309323 CHEM OCEAN LAB SBP TU 13:00-16:00
2309328 OCEAN SURVEY TECH PSR TH 10:00-12:00
2309331 MAR BIOCHEM SBP MO WE 10:00-11:00 & MO 13:00-16:00
2309333 GLOB BIOGEOCHEM CY CCP TH 13:00-16:00
2309408 JOB TRAIN MAR SCI SJP
2309410 MAR VERT BIOL KAB TU 9:00-12:00
2309413 MARINE ECOLOGY SPK MO WE FR 9:00-10:00
2309414 MARINE ECOLOGY LAB IPT TU 13:00-16:00
2309415 FISHERY BIOLOGY KAB TH 13:00-16:00
2309417 PRIN AQUACULTURE KAB MO 10:00-11:00 & WE 10:00-12:00
2309422 MAR HYDRODYNAMICS SSM WE 8:00-11:00
2309430 EXP DES DATA OCEAN SPK MO 10:00-12:00 & MO 13:00-15:00
2309431 PRINCIPLE OCEAN I PSR TU 13:00-16:00
2309432 PRINCIPLE OCEAN II SBP TH 13:00-16:00
2309440 INTRO MAR RES ENV SJP TH 10:00-12:00 & FR 11:00-12:00
2309490 SEMINAR I SBP WE 13:00-14:00
2309502 COAST PROC MORPHO SSM WE 14:30-17:30
2309507 ENV REMOTE SENSING PSR TH 13:00-16:00
2309515 MAR PRODUCTIVITY SBP TU 10:00-12:00 & TH 9:00-12:00
2309516 BIOL/ECOL ZOOPL IPT TU 11:00-12:00 & TH 9:00-11:00
2309517 ZOOPL METHOD IPT FR 13:00-16:00
2309519 FISH NUTRITION KAB FR 10:00-12:00 & FR 13:00-16:00
2309523 CHEM MAR POLLUTION CCP TU 9:00-12:00
2309528 ANAL OF OCEAN DATA SSM MO 13:00-16:00
2309540 CLIMATE CHANGE PSK FR 13:00-16:00
2309601 RES METH IN MAR SC PSR TU 8:00-10:00 & WE 8:00-9:00
2309606 MAR RES ENV SJP SA 9:00-12:00
2309645 NUM METHOD OCEAN SSM FR 13:00-16:00
2309701 SEMINAR I PSK WE 13:00-14:00
2309813 THESIS SNP
2309828 DISSERTATION SNP
2309894 DOC DISSERT SEM PSK WE 13:00-14:00
2309897 QUALIFYING EXAM SNP

ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [15 มิ.ย.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 61 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3829-61.html

ร.ศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [25 ก.พ.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 67 ราย ศาสตราจารย์พิเศษ(ศ.พิเศษ) 2 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ รศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3261-250221.html

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 ม.ค.64

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน ที่จะเริ่มเข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน

เปิดภาคการศึกษา 18 ม.ค.64

ภาควิชาได้รวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไว้ใน shorturl.at/frvwW หรือดูได้จาก QR code ด้านล่างนี้