2309416 Principle of Marine Plankton

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการศึกษาแพลงก์ตอนทะเล (Principle of Marine Plankton)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRIN MAR PLANKTON

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล การบ่งชี้แพลงก์ตอนทั้งสองประเภทบทบาทและความสำคัญของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ หลักการในการสำรวจและการเก็บตัวอย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและในห้องปฏิบัติ 

Description: Biology of marine phytoplankton and zooplankton; identification of various plankton groups; roles and functions of plankton in the ecosystem; methods and techniques on surveys and samplings including laboratory culture.    

ผู้สอน (Taught by): IPT*, TLS

2309415 Fishery Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาการประมง (Fishery Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): FISHERY BIOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาชีววิทยาการประมง โดยเน้นการศึกษาการเจริญของสัตว์น้ำ การเคลื่อนย้ายถิ่นวงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์น้ำ วิธีการจับปลาและสถิติของการประมงโดยเน้นทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลเขตร้อน

Description: Exploration of the science of fishery biology: studies of growth, migration, life histories, natural fluctuations in abundance and dynamics of exploitation; fishing methods, and catch statistics, with emphasis on tropical species.  

ผู้สอน (Taught by): KAB*, CNY

2309411 Econ Imp Marine Inver

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัตว์ทะเลใม่มีกระดูกสันหล้งที่สำคัญทางเศรฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECON IMP MAR INVER

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ถิ่นอาศัย การดำรงชีวิต การประมงและเพาะเลี้ยง ผลิตผล การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนของสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เน้นกลุ่มกุ้ง ปู หอยและสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่มีคุณค่าทางเศรฐกิจ  

Description: Habitats, distribution, culture and capture fisheries, products, conservation and sustainability of economical marine invertebrate, emphasizing shrimps, crabs, mollusks and other important species (jellyfish, polychaetes etc.)    

ผู้สอน (Taught by): KAB*, STAFF

2309404 Scuba Diving

ชื่อรายวิชา (Course Name): การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ  (Scuba Diving)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SCUBA DIVING

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การประกอบและการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ ทักษะการดำน้ำที่ควรรู้และปฏิบัติ สภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การช่วยชีวิตนักดำน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุ 

Description: Diving equipment, scuba systems scuba skills, diving environments, problem management and rescue  

ผู้สอน (Taught by): SCN*, VVK

2309402 Navigation

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Navigation)

ชื่อย่อ (Abbreviation): NAVIGATION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือและวิธีการเดินเรือ โลกและพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ การวางแผนและกำหนดเส้นทางการเดินเรือ การหาตำแหน่งและทิศทางในการเดินเรือ การใช้อุปกรณ์และเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ การเดินเรือและความปลอดภัย  

Description: Introduction to navigation, earth and geographic coordinate, nautical chart, plotting and piloting, position and direction of navigation, instrument for piloting and aids to navigation, navigation and safety  

ผู้สอน (Taught by): VVK*

2309523 Chemical Principles of Marine Pollution

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Chemical Principles of Marine Pollution)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CHEM MAR POLLUTION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การพัดพาและพฤติกรรมของมลสารในสภาวะแวดล้อมทางทะเล ความเป็นพิษและการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลสารอนินทรีย์และอินทรีย์ในทะเล  

Description: Transport and behavior of pollutants in the marine environment; toxicity and risk assessment; analysis and monitoring of inorganic and organic pollutants.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*, PSK, SBK

2309414 Marine Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309413

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนามในระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อน โดยเน้นวิธีการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วิธีการประมวลผลข้อมูล 

Description: A laboratory course in marine ecology.

ผู้สอน (Taught by): IPT*, JKT, SPK

2309413 Marine Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309315

คำอธิบายรายวิชา: ชนิดของสิ่งแวดล้อมที่พบในทะเลและมหาสมุทรโดยเน้นทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล แพลงก์ตอนและการถ่ายทอดพลังงานและอาหารในทะเล การเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรในทะเล การนำวิธีการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำไทย   

Description: Types of environment in the ocean, with special reference to shallow tropical seas, the relation of distributions to the physical and chemical environment, effects of environmental changes, breeding cycles, plankton and food chains, courses of population fluctuation; application of ecological techniques to local problems.  

ผู้สอน (Taught by): SPK*, SCN, JKT, IPT

2309490 Seminar I

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 1 (Seminar I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR I

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การบรรยาย การวิจารณ์ และการค้นคว้าเอกสารในหัวข้อต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล   

Description: Lectures, discussions, and readings on selected problems of current interest.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*,JKT,IPT,SSM

2309440 Intro to Marine Resources & Environment

ชื่อรายวิชา (Course Name): ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเบื้องต้น  (Introduction to Marine Resources and Environment)

ชื่อย่อ (Abbreviation): INTRO MAR RES ENV

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิตประเภทต่างๆสถานการณ์การใช้ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในปัจจุบัน ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ก่อกำเนิดมลภาวะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นสถานการณ์ในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภัยธรรมชาติทางทะเล คุณภาพน้ำ การรักษาระบบนิเวศ และการจัดการเชิงบูรณาการในการพัฒนาชายฝั่ง ข้อตกลงและข้อบังคับระหว่างประเทศ เครื่องมือ หลักการ และมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล  

Description: Importance of marine resources and environment; living and non-living resources; current status of resource uses and marine environmental problems; factors or occurrences that cause marine pollutions and have impacts on marine environment and resources with emphasis on situation in Thailand and in Southeast Asian region including natural-coastal hazards, water quality, ecosystem conservation, coastal development and integrated coastal management; international agreements and regulation, tools, principles, legal and socio-economic measures that are used in coastal resource management.   

ผู้สอน (Taught by): SJP*, PSK, KAB