ประกาศเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปที่ภาควิชาจัดสอนใน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

วิชา 2309201 GEN OCEANOLOGY
สมุทรศาสตร์ทั่วไป (GENERAL OCEANOLOGY)
TU 8:00-10:00

ติดต่อ ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2309202 ORNAMEN FISH AQUA
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (ORNAMENTAL FISH AQUACULTURE AND CONSERVATION)
WE 13:00-16:00

ติดต่อ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่สี่

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้มีความตั้งใจเรียน และมีแผนจะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ละ 1 ทุน

ผู้ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับทุนวิทยบัณฑิตนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ปี

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศทุน (และ download ใบสมัคร) ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13fB3NHNjCEBZejQICdkypG4_deSukS-c?usp=sharing

นิสิตที่สนใจ สามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มสมัครทุน ในรูปแบบไฟล์ PDF
– ที่มีข้อมูลนิสิตพร้อมทั้งรูปถ่าย และลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา/หรืออาจารย์ผู้ดูแลในวิชาปัญหาพิเศษ
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2654

ได้ที่ อาจารย์สุจารี บุรีกุล ทางอีเมล์ ที่ bsujaree@gmail.com
หมดรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 และจะมีการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจรับทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ต่อไป

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 ม.ค.64

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน ที่จะเริ่มเข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 9 ก.ค.63

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ในวัยที่ 9 ก.ค. 63 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ เข้าร่วมจำนวน 59 คน

บันทึกวิดีโอภายในงานครั้งนี้

ภาพสไลด์การแนะนำการเรียน

การเลือกแขนงวิชา ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จการเรียนมารีน จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการ “การเลือกแขนงวิชา-ความสำคัญเบื้องต้นในการกำหนดเป้าหมายการศึกษาของนิสิตมารีน จุฬาฯ” โดยมีการบรรยายโดยคณาจารย์และพี่บันฑิตใหม่ เพื่อให้ข้อมูลนิสิตปีสองในการเลือกแขนงวิชา และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 45 คน

ดูเอกสารประกอบการบรรยายที่นี่

ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอได้ที่นี่

ภาพจากงานครั้งนี้

Image may contain: 1 person, text and water

อบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และจัดทำ ESPReL Checklist ขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตราฐานความปลอดภัย และประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklist – โดยมีคุณ คุณปรีชา เสนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และช่วยสร้างมาตราฐานความปลอดภัยห้องแลปของภาควิชา ร่วมกับคุณอับดุลเล๊าะ สิดิ และคุณหรินทร์ แดงหน่าย

ปีนี้ เป็นการประชุมทางไกล ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าเดิม แต่กลับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและ นิสิตในห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าร่วมและทำให้การอบรมและการประเมินสำเร็จไปด้วยดี สำหรับข้อคิดเห็นในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการอบรมในครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2563 ภาควิชาฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 55 คน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอได้ที่นี่