B.Sc. student orientation

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ชั้นปีหนึ่งของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำภาคการศึกษา 2565 ทั้ง 46 คน การปฐมนิเทศของภาควิชาฯ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องเรียน 221 อาคารแถบ นีละนิธิ
Congratulations to all 46 incoming undergraduate students for academic year 2022. We will host an orientation on Thursday, July 7, 2022 at 13:00-16:00 hrs in Room 221, Tab Building.

ปัจฉิมนิเทศ 2564

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทางภาควิชาได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีสี่ (รหัส 61) ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยได้มีพี่ศิษย์เก่ารุ่นมารีน 46 เข้ามาช่วยบรรยาย

ทุกท่านสามารถเข้าฟังย้อนหลังได้ทางลิงค์ด้านล่าง

https://youtu.be/R8M2J3RGUKM

ภาคสนาม Bio Ocean Lab (26-27 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ ผศ.ดร.เจษฏ์ เกษตระทัต พร้อมด้วยคุณอับดุลเล๊าะ สิดี (นักวิทยาศาสตร์) ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการสมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Bio Ocean Lab) ออกภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ระบบนิเวศหาดหินบริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง และระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดแม่รำพึงที่ได้รับผลกรทบจากน้ำมันรั่ว

การออกภาคสนามครั้งนี้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลประเภทต่าง ๆ จากสถานที่จริง ทำให้สามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเกิดการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตและอาจารย์ในภาควิชามากขึ้น นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนออนไลน์

 

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา (ปิดรับ 15 ธ.ค.64)

องค์การสะพานปลา ได้จัดเงินทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่นี่

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนขอให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

รายชื่อวิชาที่ภาคจัดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2564

::: Offered courses for 2564/1 :::

Code

Course Name

Main Instructor

Day and Time

2309201 GEN OCEANOLOGY PSR WE 13:00-15:00
2309226 INT GEO OCEAN SBK MO 10:00-12:00 & TU 11:00-12:00
2309311 MARINE INVER ZOO SPK MO WE FR 11:00-12:00
2309312 MAR INVER ZOO LAB SPK TH 13:00-16:00
2309322 CHEM OCEAN PSK TU 9:00-12:00
2309323 CHEM OCEAN LAB SBP TU 13:00-16:00
2309328 OCEAN SURVEY TECH PSR TH 10:00-12:00
2309331 MAR BIOCHEM SBP MO WE 10:00-11:00 & MO 13:00-16:00
2309333 GLOB BIOGEOCHEM CY CCP TH 13:00-16:00
2309408 JOB TRAIN MAR SCI SJP
2309410 MAR VERT BIOL KAB TU 9:00-12:00
2309413 MARINE ECOLOGY SPK MO WE FR 9:00-10:00
2309414 MARINE ECOLOGY LAB IPT TU 13:00-16:00
2309415 FISHERY BIOLOGY KAB TH 13:00-16:00
2309417 PRIN AQUACULTURE KAB MO 10:00-11:00 & WE 10:00-12:00
2309422 MAR HYDRODYNAMICS SSM WE 8:00-11:00
2309430 EXP DES DATA OCEAN SPK MO 10:00-12:00 & MO 13:00-15:00
2309431 PRINCIPLE OCEAN I PSR TU 13:00-16:00
2309432 PRINCIPLE OCEAN II SBP TH 13:00-16:00
2309440 INTRO MAR RES ENV SJP TH 10:00-12:00 & FR 11:00-12:00
2309490 SEMINAR I SBP WE 13:00-14:00
2309502 COAST PROC MORPHO SSM WE 14:30-17:30
2309507 ENV REMOTE SENSING PSR TH 13:00-16:00
2309515 MAR PRODUCTIVITY SBP TU 10:00-12:00 & TH 9:00-12:00
2309516 BIOL/ECOL ZOOPL IPT TU 11:00-12:00 & TH 9:00-11:00
2309517 ZOOPL METHOD IPT FR 13:00-16:00
2309519 FISH NUTRITION KAB FR 10:00-12:00 & FR 13:00-16:00
2309523 CHEM MAR POLLUTION CCP TU 9:00-12:00
2309528 ANAL OF OCEAN DATA SSM MO 13:00-16:00
2309540 CLIMATE CHANGE PSK FR 13:00-16:00
2309601 RES METH IN MAR SC PSR TU 8:00-10:00 & WE 8:00-9:00
2309606 MAR RES ENV SJP SA 9:00-12:00
2309645 NUM METHOD OCEAN SSM FR 13:00-16:00
2309701 SEMINAR I PSK WE 13:00-14:00
2309813 THESIS SNP
2309828 DISSERTATION SNP
2309894 DOC DISSERT SEM PSK WE 13:00-14:00
2309897 QUALIFYING EXAM SNP

ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [15 มิ.ย.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 61 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3829-61.html

ร.ศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [25 ก.พ.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 67 ราย ศาสตราจารย์พิเศษ(ศ.พิเศษ) 2 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ รศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3261-250221.html

เปิดภาคการศึกษา 18 ม.ค.64

ภาควิชาได้รวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไว้ใน shorturl.at/frvwW หรือดูได้จาก QR code ด้านล่างนี้

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะล จุฬาฯ ค้นพบปะการังชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “สิรินทรเน่” [17 ธ.ค.63]

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ร่วมกัน เผยแพร่การค้นพบ “ปะการังอ่อนพันธุ์ใหม่ของโลก” ซึ่งเป็นพันธุ์หายาก ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของทะเลไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “สิรินธรเน่”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/36883/?fbclid=IwAR1vt1SWGOh3wb8w-tGZzwC57zPRUmlOIlyMmSjFyNuPQ7V6SDxhC5jhg9Y