Angsila Research Station

อ่างศิลา

สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา

สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับพระตำหนักมหาราชและพระตำหนักมหาราชินีในรัชกาลที่ 5 มีเนื้อที่โดยรวม 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ทั้งนี้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งด้านใต้ของพระตำหนักได้รับการแบ่งสรรเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากมีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลในปี พ.ศ. 2513 สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา ซึ่่งเป็นสถานีวิจัยเขตน้ำกร่อยในขณะนั้น จึงถูกโอนมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภาคปฏิบัติและหรือภาคสนามเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสถานีวิจัยสัตว์ทะเล อ่างศิลา ตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม มีทำเลติดทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล