Useful info

ข้อมูลน่ารู้

Updated: Sept 9, 2023

ข่าวควรทราบ

การลงทะเบียนเรียน

ทุนการศึกษา

Links ที่ใช้บ่อย

เอกสารเก่า

คู่มือนิสิตปริญญาตรี (ฉบับปี 2564)
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตใหม่รหัส 64
กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการศึกษา 2564