ร.ศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [25 ก.พ.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 67 ราย ศาสตราจารย์พิเศษ(ศ.พิเศษ) 2 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ รศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3261-250221.html