2309202 Ornamental Fish Aqua

ชื่อรายวิชา (Course Name): การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม Ornamental Fish Aquaculture and Conservation

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORNAMEN FISH AQUA

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะพันธุ์ โภชนาการ คุณภาพน้ำ และการจัดการฟาร์ม โรคปลาและการรักษา การพัฒนาพันธุ์ปลาท้องถิ่นและการเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ การจัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ แผนธุรกิจและการพัฒนาแบรนด์สัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก การศึกษาภาคสนามและการนำเสนอผลการศึกษา

Description: Introduction to ornamental fish aquaculture principles; ornamental fish aquaculture related to breeding, nutrition, water quality and aqua-farm management; fish disease and treatment; development of local fish species and culture for conservation; aquarium and aquatic plant; business plan and aquatic brand development for export; presentation; field trip.

ผู้สอน (Taught by): KAB*, STAFF

2309333 Global Biogeochemical Cycles

ชื่อรายวิชา (Course Name): วัฏจักรชีวธรณีเคมีของโลก Global Biogeochemical Cycles

ชื่อย่อ (Abbreviation): GLOB BIOGEOCHEM CY

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การโอนถ่าย การกักเก็บ และการเปลี่ยนรูปของน้ำ พลังงาน และธาตุ ซึ่งรวมถึงคาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซิลิกอน กำมะถัน ปรอท และตะกั่ว ที่พบในบรรยากาศ น้ำจืดและมหาสมุทร แผ่นดิน และชีวมณฑล โดยเน้นหนักไปที่ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้นกำเนิดของจักรวาลและไอโซโทปของธาตุต่างๆ ต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกหลังจากการอุบัติขื้น ของสิ่งมีชีวิต หลักการของสมดุลธรณีเคมีและการประยุกต์ใช้โดยผ่านแบบจำลองธรณีเคมีแบบง่าย

Description: Transfer, storage and transformation of water, energy, and elements, including carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, silicon, sulfur, mercury and lead in the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere with an emphasis on the impacts from human activities and global change; origin of the universe and isotopes of different elements; origin of the earth and lives on it, including subsequent environmental changes of the earth after the emergence of life; principle of geochemical balance and its application through simple geochemical models.

ผู้สอน (Taught by): CCP*

2309515 Mar Productivity

ชื่อรายวิชา (Course Name): ผลผลิตในทะเล MARINE PRODUCTIVITY

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR PRODUCTIVITY

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 3 – 7 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการในเรื่องของการสร้างสารอินทรีย์ในทะเล การถ่ายทอดพลังงานในทะเลรวมทั้งสภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตและการ ถ่ายทอดพลังงานดังกล่าว

Description: Principle of biological productivity and energy transfer in the marine environment, including effects of the physical, chemical and biological parameters on the fluctuation of the production; methods for measuring biological productivity in the sea

ผู้สอน (Taught by): SBP*, TLS , PSR , SNP , WHS

2309520 Aquaculture Chem

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา AQUACULTURE CHEMISTRY

ชื่อย่อ (Abbreviation): AQUACULTURE CHEM

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 3 – 7 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: สมดุลเคมีของน้ําธรรมชาติ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบสมดุลเคมี สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเพาะเลี้ยงในน้ํา วิธีจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ําในบริเวณเพาะเลี้ยง วิธีการเก็บ ตัวอย่างน้ํา ตะกอน สิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษาคุณภาพน้ํา วิธีการวัดเชิงปริมาณของ องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างที่เก็บได้

Description: Chemical equilibrium of water in the aquaculture system; environmental conditions suitable for aquaculture; methods of water quality management in the aquaculture system; quantitative chemical analysis for aquaculture; sampling procedure for water, sediments and aquaculture specimens for water quality assessment

ผู้สอน (Taught by): CCP*

2309432 Principle Ocean II

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการของสมุทรศาสตร์ 2 (Principles of Oceanography II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRINCIPLE OCEAN II

หน่วยกิต (Credit): 3 (3 – 0 – 9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการของสมุทรศาสตร์เคมีและสมุทรศาสตร์ชีวภาพ องค์ประกอบของน้ําทะเล วงจรของ สารอาหารและการแพร่กระจาย เคมีของปฏิสัมพันธ์อากาศ-ทะเล รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทางอนินทรีย์ และอินทรีย์เคมีที่เกิดขึ้นในน้ําทะเล โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ นิเวศวิทยาของทะเล

Description: Principles of chemical and biological oceanography; seawater compositions, distribution and cycle of micronutrients in the oceans; chemical interaction at air-sea interface including organic and inorganic chemical processes; structures and interaction within marine ecosystem

ผู้สอน (Taught by): SBP*, TLS

2309431 Principle Ocean I

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการของสมุทรศาสตร์ 1 (Principles of Oceanography I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRINCIPLE OCEAN I

หน่วยกิต (Credit): 3 (3 – 0 – 9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการทางสมุทรศาสตร์ธรณีและสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ วิวัฒนาการของท้องสมุทร ธรณี สัณฐานและเทคโทนิคของพื้นทะเล องค์ประกอบ การกระจายและการเกิดตะกอนใน มหาสมุทร คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ําทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร การ กระจายของมวลน้ําในมหาสมุทร คลื่นในทะเล ปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลง คุณสมบัติของเสียง และแสงในน้ําทะเล สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ของอ่าวไทย

Description: Geological and physical oceanographic processes; ocean evolution; geomorphology and plate tectonic of ocean; sedimentation in the sea; properties of seawater; ocean circulation; distribution of water mass; ocean wave; tide; sound and light properties in the sea; physical oceanography of the Gulf of Thailand

ผู้สอน (Taught by): PSR*,PSP,SDN

2309491 Seminar II

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 2 (Seminar II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR II

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักเบื้องต้นในการเขียนบทความวิชาการ   

Description: Analysis of and discussion on issues related to marine science; basic principles in academic writing 

ผู้สอน (Taught by): CCP*,JKT,IPT,SSM

ข้อมูลรายวิชา 2309XXX ภาควิชา Marine Science ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ผู้สอนคนแรก คือ ผู้ประสานรายวิชา โปรดดูรายละเอียดติดต่ออาจารย์แต่ละท่านด้านล่างของหน้านี้

รหัสชื่อวิชาผู้สอนช่องทางติดต่อ
2309201  GEN OCEANOLOGYPSR,STAFFLine Group
2309202  ORNAMEN FISH AQUAKAB,SNP,JKT,VVKLine Group
2309211  INTRO MAR SCKAB,STAFFLine Group
2309313  BIOLOGY OF FISHJKT,KAB,CNYLine Group
2309314  BIO OF FISH LABJKT,SPK,KABLine Group
2309315  BIO OCEANIPT,SCN,JKT,SPK,SJPLine Group
2309316 BIO OCEAN LABIPT,SPK,JKT,PSR,APBLine Group
2309321  PHYSICAL OCEANSSMLine Group
2309324  DYNAM METEOROLOGYPSRLine Group
2309327  PHYS GEO OCEAN LABSBK,PSP,SJPLine Group
2309333GLOB BIOGEOCHEM CYCCPLine Group
2309399  PROJECT PROPOSALSJP,SPK,PSK,PSRLine Group
2309402  NAVIGATIONVVKEmail
2309404  SCUBA DIVING (SECT.1 and 2)SCN,VVKEmail, Line
2309405OCEAN SURVEY TRAINPSR,STAFFLine Group
2309408 JOB TRAIN MAR SCISJP,JKT,SBK,CCPLine Group
2309411  ECON IMP MAR INVERKAB,TLS,VVK,SNPLine Group
2309416 PRIN MAR PLANKTON (LECT)IPT,TLS,STAFFLine Group
PRIN MAR PLANKTON (LAB)IPT,STAFFLine Group
2309425 OCEAN SE ASIAPSK,SBK,PSR,SJP,STAFFLine Group
2309426  GEOCHEM CYCLE OCCCP,PSKLine Group
2309428MAR ANAL CHEM (LECT)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
MAR ANAL CHEM (LAB)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
2309431  PRINCIPLE OCEAN IPSR,PSP,SDNLine Group
2309432  PRINCIPLE OCEAN IISBP,TLSLine Group
2309435  ADAPT MAR ORGSPKEmail
2309436 ADAPT MAR ORG LABSPKEmail
2309441  INTRO OCEAN MODEL (LECT.)SSMLine Group
INTRO OCEAN MODEL (PRAC.)SSMLine Group
2309499  SENIOR PROJECTSJP,PSR,SBP,SCNLine Group
2309502  COAST PROC MORPHOSSM,JKT,PSP,IPT,STAFFLine Group
2309503  MANGROVE ECOLOGYIPT,PSP,JKT,GWK,SPP,STAFFLine Group
2309504CORAL SEAGRASS ECO (LECT.)SCN,VVK,STAFFLine Group
CORAL SEAGRASS ECO (LAB)SCN,VVK,STAFFLine Group
2309506  COASTAL PLAN/MGT (LECT.)SJP,PSK,PSRLine Group
COASTAL PLAN/MGT (LAB)SJP,PSK,PSRLine Group
2309518  FISH SHELL GENE (LECT.)SNPLine Group
FISH SHELL GENE (LAB)SNPLine Group
2309520AQUACULTURE CHEMCCP,KAB,SNP,PSKLine Group
2309522  BREED CUL AQUA ANI (LECT.)KAB,SNP,TLS,VVKLine Group
BREED CUL AQUA ANI (LAB)SNP,STAFFLine Group
2309525  MAR CHEM ECOLOGYSBPLine Group
2309531  SEL TOP MAR VERTKAB,SCNLine Group
2309615  ADV BIO OCEAN (LECT)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
ADV BIO OCEAN (DISC)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
2309621  ESTUARINE OCEANIPT,PSP,PSKLine Group
2309630ADV CHEM OCEANCCP,PSKLine Group
2309633 MARINE CHEMISTRYPSK,SBP,SBK,CCPLine Group
2309702  SEMINAR IIPSK,JKT,SSM,SNPLine Group
2309711IND STU MAR SC ISJP,SWSLine Group
2309813THESISSNPLine Group
2309828DISSERTATIONSNPLine Group
2309894DOC DISSERT SEMPSK,JKT,SNP,SSMLine Group
2309897QUALIFYING EXAMSNPLine Group

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน (เรียงตามลำดับอักษรของชื่อย่อ)

ชื่อย่อชื่อ-สกุลตำแหน่งทางวิชาการName-ENEmailAlternative emailLine IDOffice tel
APBอัจฉราภรณ์   เปี่ยมสมบูรณ์รองศาสตราจารย์ ดร.  Ajcharaporn PiumsomboonAjcharaporn.P@chula.ac.th  +66 2 2185391
CCPชวลิต เจริญพงษ์อาจารย์ ดร.Chawalit CharoenpongChawalit.Cha@chula.ac.thchawalit.net@gmail.comcharoenpong1982+66 2 2185409
CNYเจริญ นิติธรรมยงรองศาสตราจารย์ ดร.Charoen Nitithamyongmarinefish08@yahoo.com  +66 2 2185398
GWKกัลยา วัฒยากรรองศาสตราจารย์ ดร.Gullaya Wattayakorngullaya@gmail.com  +66 2 2185409
IPTอิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Itchika  SivaipramItchika.S@chula.ac.th  +66 2 2185388
JKTเจษฏ์   เกษตระทัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jes KettratadJes.K@chula.ac.thjes.kettratad@gmail.com +66 2 2185390
KABกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kornrawee AiemsomboonKornrawee.A@chula.ac.th akornrawee+66 2 2185410
PSKเพ็ญใจ   สมพงษ์ชัยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Penjai SompongchaiyakulPenjai.S@chula.ac.thspenjai@hotmail.com +66 2 2185408
PSPปราโมทย์  โศจิศุภรรองศาสตราจารย์ ดร.Pramot SojisupornPramot.S@chula.ac.th  +66 2 2185405
PSRปัทมา   สิงหรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Patama SinghruckPatama.S@chula.ac.th  +66 2 2185401
SBKสุจารี บุรีกุลอาจารย์ ดร.Sujaree Bureekulbsujaree@gmail.comSujaree.B@chula.ac.th +66 2 2185400
SBPสุธาพร บุญญเจตน์พงษ์อาจารย์ ดร.Sutaporn BunyajetpongSutaporn.B@chula.ac.th  +66 2 2185405
SCNสุชนา  ชวนิชย์ศาสตราจารย์ ดร.Suchana ChavanichSuchana.C@chula.ac.thachavanich@hotmail.comappleunderwater+66 2 2185401
SDNศิริชัย ธรรมวานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Sirichai Dharmvanijsirichai.d@chula.ac.th  +66 2 2185408
SJPสมฤดี จิตประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Somrudee (Meprasert) JitpraphaiSomrudee.J@chula.ac.thsomdeem@yahoo.comsomdeem+66 2 2185400
SNPศานิต   ปิยพัฒนากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  Sanit PiyapattanakornSanit.Pi@chula.ac.thmeanakorn42@yahoo.co.uk0813516824+66 2 2185399
SPKศุภณัฐ ไพโรหกุลอาจารย์ ดร.Supanut PairohakulSupanut.P@chula.ac.th  +66 2 2185388
SSMสุริยัณห์ สาระมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Suriyan SaramulSuriyan.S@Chula.ac.th saramusu+66 2 2185398
TLSไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธิรองศาสตราจารย์ ดร.Thaithaworn LirdwitayaprasitThaithaworn.L@chula.ac.th  +66 2 2185397
VVKวรณพ วิยกาญจน์ศาสตราจารย์ ดร.Voranop ViyakarnVoranop.V@chula.ac.th  +66 2 2185396

2309201 Gen Oceanology

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยาศาสตร์ทางทะเลพื้นฐาน (General Oceanology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN OCEANOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 2 (2-0-6)  

ประเภทวิชา (Course Type): Gen-ed (Science)

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: กำเนิดของทะเล มหาสมุทร ลักษณะของชายฝั่งทะเลและพื้นท้องทะเล องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ำทะเล กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ เช่น คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง นิเวศวิทยาชายฝั่ง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มลภาวะทางทะเล การจัดการทรัพยากรในทะเล  

Description: plate tectonics; ocean floor; physical and chemical properties of seawater; physical oceanographic processes e.g. waves, tides; marine habitats; fishery and aquaculture; marine pollution; marine resources management  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, STAFF

ดูแลโดย (Faculty-in-charge): ปัทมา สิงหรักษ์ (Patama Singhruck) :: Patama.S@chula.ac.th

2309897 Qualifying Examination

ชื่อรายวิชา (Course Name): การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): QUALIFYING EXAM

หน่วยกิต (Credit): 0 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):