2309202 Ornamental Fish Aqua

ชื่อรายวิชา (Course Name): การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม Ornamental Fish Aquaculture and Conservation

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORNAMEN FISH AQUA

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะพันธุ์ โภชนาการ คุณภาพน้ำ และการจัดการฟาร์ม โรคปลาและการรักษา การพัฒนาพันธุ์ปลาท้องถิ่นและการเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ การจัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ แผนธุรกิจและการพัฒนาแบรนด์สัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก การศึกษาภาคสนามและการนำเสนอผลการศึกษา

Description: Introduction to ornamental fish aquaculture principles; ornamental fish aquaculture related to breeding, nutrition, water quality and aqua-farm management; fish disease and treatment; development of local fish species and culture for conservation; aquarium and aquatic plant; business plan and aquatic brand development for export; presentation; field trip.

ผู้สอน (Taught by): KAB*, STAFF

2309333 Global Biogeochemical Cycles

ชื่อรายวิชา (Course Name): วัฏจักรชีวธรณีเคมีของโลก Global Biogeochemical Cycles

ชื่อย่อ (Abbreviation): GLOB BIOGEOCHEM CY

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การโอนถ่าย การกักเก็บ และการเปลี่ยนรูปของน้ำ พลังงาน และธาตุ ซึ่งรวมถึงคาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซิลิกอน กำมะถัน ปรอท และตะกั่ว ที่พบในบรรยากาศ น้ำจืดและมหาสมุทร แผ่นดิน และชีวมณฑล โดยเน้นหนักไปที่ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้นกำเนิดของจักรวาลและไอโซโทปของธาตุต่างๆ ต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกหลังจากการอุบัติขื้น ของสิ่งมีชีวิต หลักการของสมดุลธรณีเคมีและการประยุกต์ใช้โดยผ่านแบบจำลองธรณีเคมีแบบง่าย

Description: Transfer, storage and transformation of water, energy, and elements, including carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, silicon, sulfur, mercury and lead in the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere with an emphasis on the impacts from human activities and global change; origin of the universe and isotopes of different elements; origin of the earth and lives on it, including subsequent environmental changes of the earth after the emergence of life; principle of geochemical balance and its application through simple geochemical models.

ผู้สอน (Taught by): CCP*

2309515 Mar Productivity

ชื่อรายวิชา (Course Name): ผลผลิตในทะเล MARINE PRODUCTIVITY

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR PRODUCTIVITY

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 3 – 7 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการในเรื่องของการสร้างสารอินทรีย์ในทะเล การถ่ายทอดพลังงานในทะเลรวมทั้งสภาพ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตและการ ถ่ายทอดพลังงานดังกล่าว

Description: Principle of biological productivity and energy transfer in the marine environment, including effects of the physical, chemical and biological parameters on the fluctuation of the production; methods for measuring biological productivity in the sea

ผู้สอน (Taught by): SBP*, TLS , PSR , SNP , WHS

2309520 Aquaculture Chem

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา AQUACULTURE CHEMISTRY

ชื่อย่อ (Abbreviation): AQUACULTURE CHEM

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 3 – 7 )

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: สมดุลเคมีของน้ําธรรมชาติ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบสมดุลเคมี สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเพาะเลี้ยงในน้ํา วิธีจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ําในบริเวณเพาะเลี้ยง วิธีการเก็บ ตัวอย่างน้ํา ตะกอน สิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษาคุณภาพน้ํา วิธีการวัดเชิงปริมาณของ องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างที่เก็บได้

Description: Chemical equilibrium of water in the aquaculture system; environmental conditions suitable for aquaculture; methods of water quality management in the aquaculture system; quantitative chemical analysis for aquaculture; sampling procedure for water, sediments and aquaculture specimens for water quality assessment

ผู้สอน (Taught by): CCP*

2309432 Principle Ocean II

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการของสมุทรศาสตร์ 2 (Principles of Oceanography II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRINCIPLE OCEAN II

หน่วยกิต (Credit): 3 (3 – 0 – 9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการของสมุทรศาสตร์เคมีและสมุทรศาสตร์ชีวภาพ องค์ประกอบของน้ําทะเล วงจรของ สารอาหารและการแพร่กระจาย เคมีของปฏิสัมพันธ์อากาศ-ทะเล รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทางอนินทรีย์ และอินทรีย์เคมีที่เกิดขึ้นในน้ําทะเล โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ นิเวศวิทยาของทะเล

Description: Principles of chemical and biological oceanography; seawater compositions, distribution and cycle of micronutrients in the oceans; chemical interaction at air-sea interface including organic and inorganic chemical processes; structures and interaction within marine ecosystem

ผู้สอน (Taught by): SBP*, TLS

2309431 Principle Ocean I

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการของสมุทรศาสตร์ 1 (Principles of Oceanography I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRINCIPLE OCEAN I

หน่วยกิต (Credit): 3 (3 – 0 – 9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการทางสมุทรศาสตร์ธรณีและสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ วิวัฒนาการของท้องสมุทร ธรณี สัณฐานและเทคโทนิคของพื้นทะเล องค์ประกอบ การกระจายและการเกิดตะกอนใน มหาสมุทร คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ําทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร การ กระจายของมวลน้ําในมหาสมุทร คลื่นในทะเล ปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลง คุณสมบัติของเสียง และแสงในน้ําทะเล สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ของอ่าวไทย

Description: Geological and physical oceanographic processes; ocean evolution; geomorphology and plate tectonic of ocean; sedimentation in the sea; properties of seawater; ocean circulation; distribution of water mass; ocean wave; tide; sound and light properties in the sea; physical oceanography of the Gulf of Thailand

ผู้สอน (Taught by): PSR*,PSP,SDN

2309491 Seminar II

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 2 (Seminar II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR II

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักเบื้องต้นในการเขียนบทความวิชาการ   

Description: Analysis of and discussion on issues related to marine science; basic principles in academic writing 

ผู้สอน (Taught by): CCP*,JKT,IPT,SSM