ภาคสนาม Bio Ocean Lab (26-27 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ ผศ.ดร.เจษฏ์ เกษตระทัต พร้อมด้วยคุณอับดุลเล๊าะ สิดี (นักวิทยาศาสตร์) ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการสมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Bio Ocean Lab) ออกภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ระบบนิเวศหาดหินบริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง และระบบนิเวศหาดทราย บริเวณหาดแม่รำพึงที่ได้รับผลกรทบจากน้ำมันรั่ว

การออกภาคสนามครั้งนี้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลประเภทต่าง ๆ จากสถานที่จริง ทำให้สามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเกิดการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตและอาจารย์ในภาควิชามากขึ้น นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนออนไลน์