“มองวิกฤติสิ่งแวดล้อมทางทะเล” บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ชี้สถานการณ์ภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ในบทความใน Thai Publica ซึ่งออกเผยแพร่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

การท่องเที่ยวหยุดชะงักจากผลกระทบโควิด-19 เป็นเพียงระยะเวลาราว 2-3 เดือนเท่านั้น แม้ธรรมชาติจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวเองเพราะไม่มีมนุษย์ แต่ภาพการฟื้นฟูก็ไม่ใช่ภาพที่สะท้อนความเป็นจริง

ที่มา: Thai Publica

 

การเลือกแขนงวิชา ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จการเรียนมารีน จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการ “การเลือกแขนงวิชา-ความสำคัญเบื้องต้นในการกำหนดเป้าหมายการศึกษาของนิสิตมารีน จุฬาฯ” โดยมีการบรรยายโดยคณาจารย์และพี่บันฑิตใหม่ เพื่อให้ข้อมูลนิสิตปีสองในการเลือกแขนงวิชา และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 45 คน

ดูเอกสารประกอบการบรรยายที่นี่

ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอได้ที่นี่

ภาพจากงานครั้งนี้

Image may contain: 1 person, text and water

2309897 Qualifying Examination

ชื่อรายวิชา (Course Name): การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): QUALIFYING EXAM

หน่วยกิต (Credit): 0 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309894 Doctoral Dissertation Seminar

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): DOC DISSERT SEM

หน่วยกิต (Credit): 0 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309828 Dissertation

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยานิพนธ์ (Dissertation) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): DISSERTATION

หน่วยกิต (Credit): 48 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309813 Thesis

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยานิพนธ์ (Thesis) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): THESIS

หน่วยกิต (Credit): 18 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309712 Individual Study in Marine Science II

ชื่อรายวิชา (Course Name): เอกัตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 (Individual Study in Marine Science II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): IND STU MAR SC II

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309711

คำอธิบายรายวิชา: เทคนิคการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงของเรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล   

Description: Research techniques and advanced development of selected topics in marine science. 

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309711 Individual Study in Marine Science I

ชื่อรายวิชา (Course Name): เอกัตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 (Individual Study in Marine Science I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): IND STU MAR SC I

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:  ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

Description: Theories and principles of selected advanced topics in marine science.  

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309702 Seminar II

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 2 (Seminar I) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR II

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-3)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:  

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309701 Seminar I

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 1 (Seminar I) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR I

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-3)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:  

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught): First