2309601 Research Methods in Marine Science

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Research Methods in Marine Science)

ชื่อย่อ (Abbreviation): RES METH IN MAR SC

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: วิธีการวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

Description: A review of the methods used for solving problems in marine science.  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309540 Climate Change

ชื่อรายวิชา (Course Name): การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CLIMATE CHANGE

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: สมดุลพลังงานความร้อนของโลก ก๊าซเรือนกระจก วัฏจักรคาร์บอน บทบาทของมหาสมุทรต่อระบบภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลสภาวะภูมิอากาศ องค์ประกอบที่สำคัญและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบภูมิอากศโลก การคาดการณ์เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก ความไม่แน่นอน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศโลก กรณีศึกษาระบบนิเวศทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล นโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

Description: Earth radiation balance and greenhouse effect, major greenhouse gases and aerosols, carbon cycle, role of the ocean in global climate, climate of the past, modeling the components and feedbacks in climate system, climate change in 21st century, climate extremes, regional climate model, the scientific uncertainty, impacts of climate change on marine ecosystems and the coastal zone, adaptation and mitigation, climate change policy.  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, PSK, SBK

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309531 Selected Topics in Marine Vertebrates

ชื่อรายวิชา (Course Name): เรื่องคัดเฉพาะทางสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Selected Topics in Marine Vertebrates)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEL TOP MAR VERT

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเลเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือสัตว์หายาก หรือสัตว์ที่อยู่ในภาวะคุกคาม หรือสัตว์ที่มีพิษ รวมถึงวิธีการจัดการในการอนุรักษ์และการเพาะเลึ้ยงสัตว์บางชนิด   

Description: biology, anatomy, physiology, ecology, behavior and evolution of marine vertebrates especially commercially valued, or rare or poisonous or endangered species; conservation; and breeding of some marine invertebrates    

ผู้สอน (Taught by): KAB*, SCN

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309530 Water Pollution Science

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยาศาสตร์มลพิษทางน้ำ  (Water Pollution Science)

ชื่อย่อ (Abbreviation): WATER POLLUTION SC

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ประวัติความเป็นมาของน้ำเสีย สภาพแวดล้อมในแง่ต่างๆ ทั้งทางกายภาพทางเคมี และทางชีวภาพของแหล่งน้ำ แหล่งกำเนิดของมลสาร วิธีการหาตัวการที่ทำให้เกิดน้ำเสียโดยย่อ การควบคุมและแก้ไขเพื่อลดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ  

Description: Historical background of water pollution; physical, chemical, and biological aspects of aquatic environment; sources of pollutants; methods for pollutant detection; control and abatement of water pollution.  

ผู้สอน (Taught by): PSK*, SBK, TLS, CNY

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309528 Analysis of Oceanographic Data

ชื่อรายวิชา (Course Name): การวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  (Analysis of Oceanographic Data)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ANAL OF OCEAN DATA

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: วิธีดำเนินการศึกษาทางสมุทรศาสตร์การประเมินผล การเสนอและวิเคราะห์ผลจากการศึกษาทางฟิสิกส์และเคมี   

Description: Processing of oceanographic observations; method of evaluation of records; presentation and analysis of physical and chemical observations.     

ผู้สอน (Taught by): SSM*

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309525 Marine Chemical Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล (Marine Chemical Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR CHEM ECOLOGY   

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: บทนำนิเวศวิทยาเคมีทางทะเล การศึกษาบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของสารทุติยภูมิที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิตในทะเล มุมมองทางนิเวศวิทยาของสารทุติยภูมิทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลและการประยุกต์สารทุติยภูมิทางทะเล  

Description: Introduction to marine chemical ecology, study of ecological functions of secondary metabolites produced by marine organism; ecological perspectives of marine secondary metabolites; marine biotechnology and applications of marine secondary metabolites.    

ผู้สอน (Taught by): SBP*

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309522 Breeding & Laviculture of Economic Aquatic Animals

ชื่อรายวิชา (Course Name): การเพาะและการเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Breeding & Laviculture of Economic Aquatic Animals)

ชื่อย่อ (Abbreviation): BREED CUL AQUA ANI    

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การเจริญพันธุ์ของพ่อและแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์โดยกรรมวิธีธรรมชาติและวิธีผสมเทียมในที่จำกัด การวางไข่พัฒนาการของตัวอ่อนและการอนุบาลวัยอ่อนของสัตว?น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเลชนิดต่างๆ หอยนางรม หอยตะโกรม หอยเปาหื้อ ปลากะพงขาว และปลากะลัง โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลและพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  

Description: Maturation of broodstocks; breeding by natural and artificial induction in captivity; spawning; development, larviculture of certain economical aquatic animals; application of marine biotechnology and genetic engineering for improving the breeding larviculture techniques.    

ผู้สอน (Taught by): SNP*, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309519 Fish and Shellfish Nutrition

ชื่อรายวิชา (Course Name): โภชนาการของปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกหรือกระดอง (Fish and Shellfish Nutrition)

ชื่อย่อ (Abbreviation): FISH NUTRITION    

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: โภชนาการเบื้องต้นของสัตว์น้ำ การย่อยอาหาร วัสดุที่ใช้ในการทำอาหาร การทำอาหารและสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพอาหารและการวิจัยทางโภชนาการ  

Description: Basic fish and shellfish nutrition, digestibility, raw materials, diet formulation, feed processing, feed evaluation, nutrition experimentation.    

ผู้สอน (Taught by): KAB*, VVK

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309518 Fish and Shellfish Genetics

ชื่อรายวิชา (Course Name): พันธุศาสตร์ของปลาและสัตว์น้ำมีเปลือกหรือกระดอง (Fish and Shellfish Genetics)

ชื่อย่อ (Abbreviation): FISH SHELL GENE     

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของพันธุศาสตร์ต่อการประมง การวัดและแปลผลความแปรปรวนทางพันธุกรรม การประยุกต์ความรู้และวิธีการทางพันธุศาสตร์มาแก้ปัญหาทางการประมง การจัดการทรัพยากรและการเพิ่มผลผลิตการประยุกต์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

Description: Importance of genetics to fisheries works, measurement of genetic variability and methods of interpretation, application of genetic analyses to fisheries problems and methods of resource- approach management and genetic perspective, enhancement, uses to genetic variability in aquaculture.    

ผู้สอน (Taught by): SNP*

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309517 Zooplankton Methodology

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิธีวิทยาแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton Methodology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ZOOP METHOD     

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309516 or C.F.

คำอธิบายรายวิชา: วิธีการจัดจำแนกหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนสัตว์ตามหลักอนุกรมวิธานโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิธีการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มต่างๆ การออกแบบการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์มวลชีววภาพและองค์ประกอบทางชีวเคมีของแพลงก์ตอนสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล  

Description: zooplankton composition; taxonomy and morphology of zooplankton; feeding biology, movement, reproduction and adaptation of selected zooplankton groups; diversity and distribution; ecological roles of zooplankton; zooplankton as biological indicators of marine environment  

ผู้สอน (Taught by): IPT*, SPK, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): Second