ประกาศเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปที่ภาควิชาจัดสอนใน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

วิชา 2309201 GEN OCEANOLOGY
สมุทรศาสตร์ทั่วไป (GENERAL OCEANOLOGY)
TU 8:00-10:00

ติดต่อ ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2309202 ORNAMEN FISH AQUA
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (ORNAMENTAL FISH AQUACULTURE AND CONSERVATION)
WE 13:00-16:00

ติดต่อ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

ข้อมูลรายวิชา 2309XXX ภาควิชา Marine Science ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ผู้สอนคนแรก คือ ผู้ประสานรายวิชา โปรดดูรายละเอียดติดต่ออาจารย์แต่ละท่านด้านล่างของหน้านี้

รหัสชื่อวิชาผู้สอนช่องทางติดต่อ
2309201  GEN OCEANOLOGYPSR,STAFFLine Group
2309202  ORNAMEN FISH AQUAKAB,SNP,JKT,VVKLine Group
2309211  INTRO MAR SCKAB,STAFFLine Group
2309313  BIOLOGY OF FISHJKT,KAB,CNYLine Group
2309314  BIO OF FISH LABJKT,SPK,KABLine Group
2309315  BIO OCEANIPT,SCN,JKT,SPK,SJPLine Group
2309316 BIO OCEAN LABIPT,SPK,JKT,PSR,APBLine Group
2309321  PHYSICAL OCEANSSMLine Group
2309324  DYNAM METEOROLOGYPSRLine Group
2309327  PHYS GEO OCEAN LABSBK,PSP,SJPLine Group
2309333GLOB BIOGEOCHEM CYCCPLine Group
2309399  PROJECT PROPOSALSJP,SPK,PSK,PSRLine Group
2309402  NAVIGATIONVVKEmail
2309404  SCUBA DIVING (SECT.1 and 2)SCN,VVKEmail, Line
2309405OCEAN SURVEY TRAINPSR,STAFFLine Group
2309408 JOB TRAIN MAR SCISJP,JKT,SBK,CCPLine Group
2309411  ECON IMP MAR INVERKAB,TLS,VVK,SNPLine Group
2309416 PRIN MAR PLANKTON (LECT)IPT,TLS,STAFFLine Group
PRIN MAR PLANKTON (LAB)IPT,STAFFLine Group
2309425 OCEAN SE ASIAPSK,SBK,PSR,SJP,STAFFLine Group
2309426  GEOCHEM CYCLE OCCCP,PSKLine Group
2309428MAR ANAL CHEM (LECT)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
MAR ANAL CHEM (LAB)SBK,PSK,SBP,CCPLine Group
2309431  PRINCIPLE OCEAN IPSR,PSP,SDNLine Group
2309432  PRINCIPLE OCEAN IISBP,TLSLine Group
2309435  ADAPT MAR ORGSPKEmail
2309436 ADAPT MAR ORG LABSPKEmail
2309441  INTRO OCEAN MODEL (LECT.)SSMLine Group
INTRO OCEAN MODEL (PRAC.)SSMLine Group
2309499  SENIOR PROJECTSJP,PSR,SBP,SCNLine Group
2309502  COAST PROC MORPHOSSM,JKT,PSP,IPT,STAFFLine Group
2309503  MANGROVE ECOLOGYIPT,PSP,JKT,GWK,SPP,STAFFLine Group
2309504CORAL SEAGRASS ECO (LECT.)SCN,VVK,STAFFLine Group
CORAL SEAGRASS ECO (LAB)SCN,VVK,STAFFLine Group
2309506  COASTAL PLAN/MGT (LECT.)SJP,PSK,PSRLine Group
COASTAL PLAN/MGT (LAB)SJP,PSK,PSRLine Group
2309518  FISH SHELL GENE (LECT.)SNPLine Group
FISH SHELL GENE (LAB)SNPLine Group
2309520AQUACULTURE CHEMCCP,KAB,SNP,PSKLine Group
2309522  BREED CUL AQUA ANI (LECT.)KAB,SNP,TLS,VVKLine Group
BREED CUL AQUA ANI (LAB)SNP,STAFFLine Group
2309525  MAR CHEM ECOLOGYSBPLine Group
2309531  SEL TOP MAR VERTKAB,SCNLine Group
2309615  ADV BIO OCEAN (LECT)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
ADV BIO OCEAN (DISC)IPT,PSR,JKT,SPK,CCPLine Group
2309621  ESTUARINE OCEANIPT,PSP,PSKLine Group
2309630ADV CHEM OCEANCCP,PSKLine Group
2309633 MARINE CHEMISTRYPSK,SBP,SBK,CCPLine Group
2309702  SEMINAR IIPSK,JKT,SSM,SNPLine Group
2309711IND STU MAR SC ISJP,SWSLine Group
2309813THESISSNPLine Group
2309828DISSERTATIONSNPLine Group
2309894DOC DISSERT SEMPSK,JKT,SNP,SSMLine Group
2309897QUALIFYING EXAMSNPLine Group

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์แต่ละท่าน (เรียงตามลำดับอักษรของชื่อย่อ)

ชื่อย่อชื่อ-สกุลตำแหน่งทางวิชาการName-ENEmailAlternative emailLine IDOffice tel
APBอัจฉราภรณ์   เปี่ยมสมบูรณ์รองศาสตราจารย์ ดร.  Ajcharaporn PiumsomboonAjcharaporn.P@chula.ac.th  +66 2 2185391
CCPชวลิต เจริญพงษ์อาจารย์ ดร.Chawalit CharoenpongChawalit.Cha@chula.ac.thchawalit.net@gmail.comcharoenpong1982+66 2 2185409
CNYเจริญ นิติธรรมยงรองศาสตราจารย์ ดร.Charoen Nitithamyongmarinefish08@yahoo.com  +66 2 2185398
GWKกัลยา วัฒยากรรองศาสตราจารย์ ดร.Gullaya Wattayakorngullaya@gmail.com  +66 2 2185409
IPTอิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Itchika  SivaipramItchika.S@chula.ac.th  +66 2 2185388
JKTเจษฏ์   เกษตระทัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jes KettratadJes.K@chula.ac.thjes.kettratad@gmail.com +66 2 2185390
KABกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kornrawee AiemsomboonKornrawee.A@chula.ac.th akornrawee+66 2 2185410
PSKเพ็ญใจ   สมพงษ์ชัยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Penjai SompongchaiyakulPenjai.S@chula.ac.thspenjai@hotmail.com +66 2 2185408
PSPปราโมทย์  โศจิศุภรรองศาสตราจารย์ ดร.Pramot SojisupornPramot.S@chula.ac.th  +66 2 2185405
PSRปัทมา   สิงหรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Patama SinghruckPatama.S@chula.ac.th  +66 2 2185401
SBKสุจารี บุรีกุลอาจารย์ ดร.Sujaree Bureekulbsujaree@gmail.comSujaree.B@chula.ac.th +66 2 2185400
SBPสุธาพร บุญญเจตน์พงษ์อาจารย์ ดร.Sutaporn BunyajetpongSutaporn.B@chula.ac.th  +66 2 2185405
SCNสุชนา  ชวนิชย์ศาสตราจารย์ ดร.Suchana ChavanichSuchana.C@chula.ac.thachavanich@hotmail.comappleunderwater+66 2 2185401
SDNศิริชัย ธรรมวานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Sirichai Dharmvanijsirichai.d@chula.ac.th  +66 2 2185408
SJPสมฤดี จิตประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Somrudee (Meprasert) JitpraphaiSomrudee.J@chula.ac.thsomdeem@yahoo.comsomdeem+66 2 2185400
SNPศานิต   ปิยพัฒนากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  Sanit PiyapattanakornSanit.Pi@chula.ac.thmeanakorn42@yahoo.co.uk0813516824+66 2 2185399
SPKศุภณัฐ ไพโรหกุลอาจารย์ ดร.Supanut PairohakulSupanut.P@chula.ac.th  +66 2 2185388
SSMสุริยัณห์ สาระมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Suriyan SaramulSuriyan.S@Chula.ac.th saramusu+66 2 2185398
TLSไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธิรองศาสตราจารย์ ดร.Thaithaworn LirdwitayaprasitThaithaworn.L@chula.ac.th  +66 2 2185397
VVKวรณพ วิยกาญจน์ศาสตราจารย์ ดร.Voranop ViyakarnVoranop.V@chula.ac.th  +66 2 2185396

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่สี่

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้มีความตั้งใจเรียน และมีแผนจะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ละ 1 ทุน

ผู้ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับทุนวิทยบัณฑิตนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ปี

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศทุน (และ download ใบสมัคร) ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13fB3NHNjCEBZejQICdkypG4_deSukS-c?usp=sharing

นิสิตที่สนใจ สามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มสมัครทุน ในรูปแบบไฟล์ PDF
– ที่มีข้อมูลนิสิตพร้อมทั้งรูปถ่าย และลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา/หรืออาจารย์ผู้ดูแลในวิชาปัญหาพิเศษ
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2654

ได้ที่ อาจารย์สุจารี บุรีกุล ทางอีเมล์ ที่ bsujaree@gmail.com
หมดรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 และจะมีการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจรับทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ต่อไป