2309616 Marine Conservation Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของการอนุรักษ์ทางทะเล (Marine Conservation Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR CONSERV BIOL

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: แบบแผนของความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ภาวะคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทางพันธุกรรม ความสำคัญของการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ในระดับประชากรกับระดับระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้ปฏิสัมพันธ์ในระดับชนิดและประชาคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเล ปัญหาในการอนุรักษ์ทางทะเล  

Description: Local to global patterns of biodiversity, Threat to biodiversity, Genetic conservation, Importance of linking population and ecosystem levels in conservation, Implications of species and community interactions on marine resources conservation, Problems in marine conservation  

ผู้สอน (Taught by): SCN*

สอนในเทอม (Semester taught):

Posted in Courses and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *