ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่สี่

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้มีความตั้งใจเรียน และมีแผนจะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ละ 1 ทุน

ผู้ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับทุนวิทยบัณฑิตนี้จะได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ปี

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศทุน (และ download ใบสมัคร) ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13fB3NHNjCEBZejQICdkypG4_deSukS-c?usp=sharing

นิสิตที่สนใจ สามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
1. แบบฟอร์มสมัครทุน ในรูปแบบไฟล์ PDF
– ที่มีข้อมูลนิสิตพร้อมทั้งรูปถ่าย และลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา/หรืออาจารย์ผู้ดูแลในวิชาปัญหาพิเศษ
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2654

ได้ที่ อาจารย์สุจารี บุรีกุล ทางอีเมล์ ที่ bsujaree@gmail.com
หมดรับเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 และจะมีการสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจรับทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ต่อไป

Posted in About us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *