ประกาศเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปที่ภาควิชาจัดสอนใน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

วิชา 2309201 GEN OCEANOLOGY
สมุทรศาสตร์ทั่วไป (GENERAL OCEANOLOGY)
TU 8:00-10:00

ติดต่อ ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2309202 ORNAMEN FISH AQUA
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงาม (ORNAMENTAL FISH AQUACULTURE AND CONSERVATION)
WE 13:00-16:00

ติดต่อ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

Posted in About us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *