ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564

Posted in News.