2309312 Marine Invertebrate Zoology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง  (Marine Invertebrate Zoology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE INVER ZOO LAB 

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309311

คำอธิบายรายวิชา: ลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยาและการปรับตัวของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ละไฟลัมโดยเน้นหนักสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังในน่านน้ำไทย มีปฏิบัติการภาคสนามด้วย  

Description: Supplementary course to 271311 and devoted principally to the local fauna; field trips at sea required.

ผู้สอน (Taught by): SPK*, JKT, IPT

2309311 Marine Invertebrate Zoology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง  (Marine Invertebrate Zoology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE INVER ZOO 

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 and 2305101

คำอธิบายรายวิชา: สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 

Description: Study of marine invertebrates, their phylogenetic relationships, their morphology, and their physiology.

ผู้สอน (Taught by): SPK*, STAFF

2309331 Marine Biochemistry

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีวเคมีทางทะเล  (Marine Biochemistry)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR BIOCHEM 

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: องค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตในทะเล กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม กลไกทางชีวเคมีของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อระบบนิเวศต่างๆ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม แสง ออกซิเจน และความดัน เมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศทางทะเล ภาพรวมของนิเวศวิทยาเคมีทางทะเล บทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของสารทุติยภูมิจากสิ่งมีชีวิตในทะเล การใช้สารทุติยภูมิด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  

Description: Biochemical composition in marine organisms; metabolism and their regulations; biochemical mechanisms of adaptation in marine organisms to various ecosystems, with emphasis on the challenges of temperature, salinity, light, oxygen and pressure; metabolism and changes in biomolecules in marine ecosystems; overview of marine chemical ecology; ecological role of secondary metabolites from marine organisms; biotechnological applications of secondary metabolites.  

ผู้สอน (Taught by): SBP*, SPK, CCP

2309328 Oceanographic Survey Techniques

ชื่อรายวิชา (Course Name): เทคนิคการสำรวจสมุทรศาสตร์  (Oceanographic Survey Techniques)

ชื่อย่อ (Abbreviation): OCEAN SURVEY TECH 

หน่วยกิต (Credit): 2 (2-0-4)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการของการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ เครื่องมือพื้นฐานประจำเรือสำรวจ เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  

Description: Principles of oceanographic survey; basic oceanographic survey equipment; sampling techniques; use and maintenance of equipment.  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, TLS, VVK

2309323 Chemical Oceanography Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี   (Chemical Oceanography Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CHEM OCEAN LAB   

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309322

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเล ตะกอน สารแขวนลอยและเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 

Description: A laboratory course in chemical oceanography. 

ผู้สอน (Taught by): SBP*, PSK, SBK, CCP

2309322 Chemical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เคมี   (Chemical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CHEM OCEAN   

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309321

คำอธิบายรายวิชา: องค์ประกอบของน้ำทะเลและน้ำจากแหล่งธรรมชาติ กระบวนการอนินทรีย์สารในทะเล การแลกเปลี่ยนทางเคมีของชั้นบรรยากาศและน้ำทะเล การหมุนเวียนของธาตุอาหาร และการกระจายของธาตุอาหารในทะเล คาร์บอนเนตและโอบอส์ในทะเล โลหะหนักในทะเล ก๊าซที่ละลายในน้ำทะเลตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนในทะเล  

Description: Composition of sea water and other natural waters; some inorganic processes in sea water; chemistry of air-sea interface; nutrient cycles and distribution; carbonate and opal; trace elements; dissolved gases in sea water; anoxic environments. 

ผู้สอน (Taught by): PSK*, SBP, SBK, CCP

2301312 Differential Equations

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมการเชิงอนุพันธ์  (Differential Equations)

ชื่อย่อ (Abbreviation): DIFFERENTIAL EQUATIONS   

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2301118

คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎีบทการมีอยู่และเป็นได้อย่างเดียวสำหรับสมการอันดับหนึ่ง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงเส้นทั่วไป ผลเฉลยในรูปอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่าขอบ  

Description: Existence and uniqueness theorem for first order equations, numerical methods, general linear equations, solution in series, linear partial differential equations, boundary value problems.  

2305262 General Genetics Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป  (General Genetics Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN GENETICS LAB  

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2305261

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการเน้นถึงหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ การทดลองโดยใช้ จุลชีพ และศึกษาการถ่ายทอดกรรมพันธ์ของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster ) และข้าวโพด (Zea mays) ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาและการอภิปรายทางพันธุศาสตร์ 

Description: Laboratory work emphasizing the principles of inheritance; experiments with microorganisms and an independent study of inheritance in Drosophila melanogaster and Zea mays; problems solving and discussion.  

2305261 General Genetics

ชื่อรายวิชา (Course Name): พันธุศาสตร์ทั่วไป  (General Genetics)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN GENETICS  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 and 2305101

คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของยีน การตรวจสอบหาสารพันธุกรรม รวมถึงวิธีการถ่ายทอด การจำลองสร้างดีเอนเอ และอาร์เอนเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน การถ่ายทอดกรรมพันธุ์ตามทฤษฎีของเมนเดล และทฤษฎีอื่นๆ พันธุศาสตร์ประชากรการพัฒนามนุษยชาติ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ  

Description: Physical and chemical properties of the gene, identification, patterns of transmission of genetic material; mode of DNA and RNA replication; protein systhesis; regulation of gene activities; Mendelian and non-Mendelian inheritance, population genetics; euphenics; genetic variation and evolution.  

2309327 Physical and Geological Oceanography Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์และธรณี  (Physical and Geological Oceanography Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PHYS GEO OCEAN LAB  

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเล มวลน้ําและการแบ่งชั้นของน้ํา การเกิดคลื่นผิวน้ําและคลื่น ใต้น้ํา กระแสน้ําผิวหน้ามหาสมุทรและกระแสน้ําจีโอสโตฟิก พลศาสตร์ชั้นน้ําเอคมานและน้ําผุด การเกิดคลื่นชายฝั่งและการ กัดเซาะชายฝั่ง น้ําขึ้นน้ําลงและเอสทรี การใช้งานแผนที่เบื้องต้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคตะกอนทะเล และปริมาณคาร์บอเนตในตะกอนทะเล การออกสํารวจภาคสนามสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจ  

Description: Laboratory on physical properties of seawater, water mass and stratification, Surface and internal wave, ocean surface current and geostrophic current, Ekman layer dynamics and upwelling, wave in shallow water and beach erosion, tide and estuary; basic usage of cartography for coastal area; analysis of sediment grain size and carbonate content; field coastal oceanographic survey; field data processing and analysis

ผู้สอน (Taught by): SBK*, PSP, SJP