2309321 Physical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์   (Physical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PHYSICAL OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร การกระจายและการแปรเปลี่ยนพลังงานจลน์ พลังงานความร้อนและสสารบริเวณผิวน้ำ การเคลื่อนที่ของแสงและเสียงตลอดจนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในมหาสมุทร คุณสมบัติและการเคลื่อนที่ของคลื่นในมหาสมุทร

Description: Studies of the general circulation of the ocean currents; the distribution and variation of properties of the ocean; the interchange of kinetics; thermal energy and materials across the ocean surface; the propagation of sound and light and other electromagnetic energics in the ocean; the properties and propagation of ocean waves.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*

2302274 Organic Chemistry Lab II

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  (Organic Chemistry Laboratory II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORG CHEM LAB II

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302273

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิกิริยาแอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอนซิลิก เอสเทอร์ ไขมัน เอมีดและยูเรีย ฟีนอล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน การวิเคราะห์สารเชิงคุณภาพโดยใช้ปฏิกิริยาเคมี

Description: Chemical reactions of organic compounds: aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, fats, amines, amides and ureas, phenols, carbohydrates, proteins; analysis of functional groups of organic compounds.  

2302272 Organic Chemistry II

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีอินทรีย์ 2  (Organic Chemistry II)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORG CHEM II

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302271

คำอธิบายรายวิชา: สเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์โครงสร้างแอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฎิกริยาแทนที่และควบแน่นของสารประกอบคาร์บอนิล แอมีน คาร์โบไฮเดรตและกรดนิวคลิอิก กรดอะมิโนและโปรตีนลิด พอลิเมอร์สังคราะห์ 

Description: Spectroscopy and structural analysis; aldehydes and ketones; carboxylic acids and derivatives; substitution and condensations of carbonyl compounds; amines, carbohydrates and nucleic acids; amino acids and proteins; liqids; synthetic polymers.  

2301286 Probability & Statistics

ชื่อรายวิชา (Course Name): ความน่าจะเป็นและสถิติ    (Probability and Statistics)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PROB/STAT 

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-2-5)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2301117

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ได้แก่ การทดสอบสารูปสนิทดี และการทดสอบความเป็นอิสระ  

Description: Basic probability concepts; probability distributions; sampling distributions; estimation; hypothesis testing; analysis of variance; regression and correlation; non-parametric statistic: goodness-of-fit test, and test of independence. 

2301217 Calculus III

ชื่อรายวิชา (Course Name): แคลคูลัส 3  (Calculus III)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CALCULUS III

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2301118

คำอธิบายรายวิชา: ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน การลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ ฟังก์ชันค่าเวดเตอร์อินทิกรัลตามเส้น และอินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทเกี่ยวกับอินทิกรัล   

Description: Sequences and series of functions, uniform convergence, surface in three-dimensional space; triple integrals and its applications; vector-valued functions; line integrals; surface integrals and integral theorems.  

5500204 English for Academic Purpose I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1 (English for Academic Purpose I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EAP I

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-2-5)

เงื่อนไข (Condition): PRER 5500116

คำอธิบายรายวิชา: ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

Description: Practice reading and precis writing on contemporary issues related to science, which are based on verbal and non-verbal semi-academic sources from various mass media.    

2309226 Intro Geological Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ธรณีเบื้องต้น (Introductory Geological Oceanography  )

ชื่อย่อ (Abbreviation): INT GEO OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: แผนที่และภูมิศาสตร์เบื้องต้นในสมุทรศาสตร์ ศัพท์บัญญัติและธรณีวิทยากายภาพของชายฝั่งทะเล แอ่ง มหาสมุทรและพื้นท้องทะเล วิวัฒนาการของแอ่งมหาสมุทร การจําแนกชนิดและองค์ประกอบของตะกอนทะเล กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการกําเนิดของตะกอนทะเลและการกระจายตัวบนพื้นมหาสมุทร ภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร  

Description: Map and basic cartography in oceanography: terminology and physical geology of coast, ocean basin and seafloor; evolution of ocean basins; classification and composition of marine sediments; marine sediments and its processes of formation and distribution on seafloor; global warming and sea-level rise and it impacts to coast and ocean

ผู้สอน (Taught by): SBK*, SJP, CCP 

2303222 Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2303221

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาภาคสนามและการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและน้ำ

Description: Practices and experiments on environmental factors affecting organisms. Field works in observing natural habitat are required.  

2303221 Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยา (Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 or 2303102 or 2305101 or 2305102

คำอธิบายรายวิชา: อิทธิพลของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและน้ำ การปรับตัวการแพร่กระจาย และอันตรกิริยาของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการถ่ายทอดพลังงานของสังคมสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาทางพฤติกรรมและประชากร การประยุกต์เพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสัตว์ป่า  

Description: Effects of environmental factors on organisms of both terrestrial and aquatic ecosystems. Adaptation, distribution and interaction of plants and animals. Community succussion and energy transfer. Behavior and population ecology. Application on natural resource conservation and wildlife management.    

2302273 Organic Chemistry Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORG CHEM LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302115 or 2302116

คำอธิบายรายวิชา: การแยกสารและทำสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ สเทริโอเคมี การวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์บางชนิด ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ และแอลกอฮอล์   

Description: Separation and purification of organic compounds; stereochemistry; qualitative elemental analysis; chemical reactions of some organic compounds: hydrocarbons, alkyl halides, alcohols.