2309405 Oceanographic Survey Training

ชื่อรายวิชา (Course Name): การฝึกสำรวจสมุทรศาสตร์บนเรือ  (Oceanographic Survey Training)

ชื่อย่อ (Abbreviation): OCEAN SURVEY TRAIN

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การวางแผนการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ ข้อกำหนดของการปฏิบัติงานบนเรือสำรวจ ความปลอดภัยทางทะเล การใช้ชีวิตบนเรือสำรวจ ความรู้เบื้องต้นในการเดินเรือ การใช้เครื่องมือสำรวจและเก็บตัวอย่างทางสมุทรศาสตร์ การเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่างบนเรือ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ การเขียนรายงานการสำรวจ  

Description: Planning of oceanographic survey; shipboard surveying requirement; safety at sea; living aboard a research ship; basic navigation; use of oceanographic surveying and sampling instruments; sample preservation; on-board laboratory analyses; oceanographic data analysis and presentation; cruise report.  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, STAFF

Posted in Courses and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *