2309402 Navigation

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Navigation)

ชื่อย่อ (Abbreviation): NAVIGATION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือและวิธีการเดินเรือ โลกและพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ การวางแผนและกำหนดเส้นทางการเดินเรือ การหาตำแหน่งและทิศทางในการเดินเรือ การใช้อุปกรณ์และเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ การเดินเรือและความปลอดภัย  

Description: Introduction to navigation, earth and geographic coordinate, nautical chart, plotting and piloting, position and direction of navigation, instrument for piloting and aids to navigation, navigation and safety  

ผู้สอน (Taught by): VVK*

2309523 Chemical Principles of Marine Pollution

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Chemical Principles of Marine Pollution)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CHEM MAR POLLUTION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การพัดพาและพฤติกรรมของมลสารในสภาวะแวดล้อมทางทะเล ความเป็นพิษและการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลสารอนินทรีย์และอินทรีย์ในทะเล  

Description: Transport and behavior of pollutants in the marine environment; toxicity and risk assessment; analysis and monitoring of inorganic and organic pollutants.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*, PSK, SBK

2309414 Marine Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309413

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนามในระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อน โดยเน้นวิธีการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วิธีการประมวลผลข้อมูล 

Description: A laboratory course in marine ecology.

ผู้สอน (Taught by): IPT*, JKT, SPK

2309413 Marine Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309315

คำอธิบายรายวิชา: ชนิดของสิ่งแวดล้อมที่พบในทะเลและมหาสมุทรโดยเน้นทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล แพลงก์ตอนและการถ่ายทอดพลังงานและอาหารในทะเล การเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรในทะเล การนำวิธีการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำไทย   

Description: Types of environment in the ocean, with special reference to shallow tropical seas, the relation of distributions to the physical and chemical environment, effects of environmental changes, breeding cycles, plankton and food chains, courses of population fluctuation; application of ecological techniques to local problems.  

ผู้สอน (Taught by): SPK*, SCN, JKT, IPT

2309490 Seminar I

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนา 1 (Seminar I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SEMINAR I

หน่วยกิต (Credit): 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การบรรยาย การวิจารณ์ และการค้นคว้าเอกสารในหัวข้อต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล   

Description: Lectures, discussions, and readings on selected problems of current interest.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*,JKT,IPT,SSM

2309440 Intro to Marine Resources & Environment

ชื่อรายวิชา (Course Name): ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเบื้องต้น  (Introduction to Marine Resources and Environment)

ชื่อย่อ (Abbreviation): INTRO MAR RES ENV

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิตประเภทต่างๆสถานการณ์การใช้ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในปัจจุบัน ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ก่อกำเนิดมลภาวะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นสถานการณ์ในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภัยธรรมชาติทางทะเล คุณภาพน้ำ การรักษาระบบนิเวศ และการจัดการเชิงบูรณาการในการพัฒนาชายฝั่ง ข้อตกลงและข้อบังคับระหว่างประเทศ เครื่องมือ หลักการ และมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล  

Description: Importance of marine resources and environment; living and non-living resources; current status of resource uses and marine environmental problems; factors or occurrences that cause marine pollutions and have impacts on marine environment and resources with emphasis on situation in Thailand and in Southeast Asian region including natural-coastal hazards, water quality, ecosystem conservation, coastal development and integrated coastal management; international agreements and regulation, tools, principles, legal and socio-economic measures that are used in coastal resource management.   

ผู้สอน (Taught by): SJP*, PSK, KAB

2309430 Experimental Design & Data Analysis in Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  (Experimental Design and Data Analysis in Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EXP DES DATA OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-2-5) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: หลักการออกแบบการทดลองและสถิติ การนำเสนอข้อมูลเชิงกราฟ การสร้างแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูลในภาคสนาม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  

Description: Principles of experimental design and statistics, graphical display; oceanography modeling in relation to field studies data; use of computer program to analyse oceanographic data.    

ผู้สอน (Taught by):

2309408 Job Training in Marine Science

ชื่อรายวิชา (Course Name): การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Job Training in Marine Science)

ชื่อย่อ (Abbreviation): JOB TRAIN MAR SCI

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือสมุทรศาสตร์ และนำเสนอรายงานสรุปการฝึกงาน  

Description: Job training at governmental or non-governmental organizations, state enterprises, international organizations, or industrial sectors that involved in the field of marine science and oceanography; summary report of the job training.    

ผู้สอน (Taught by): SJP*, JKT

2309499 Senior Project

ชื่อรายวิชา (Course Name): โครงงานวิทยาศาสตร์  (Senior Project)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SENIOR PROJECT

หน่วยกิต (Credit): 2 (0-6-0) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การค้นคว้าเอกสาร การดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ ทางชีววิทยาทางทะเลและการประมงและสมุทรศาสตร์  

Description: Project on marine biology and fishery or oceanography.   

ผู้สอน (Taught by): SJP*, SBK, IPT

2309441 Intro to Ocean Modeling

ชื่อรายวิชา (Course Name): แบบจำลองทางสมุทรศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Ocean Modeling)

ชื่อย่อ (Abbreviation): INTRO OCEAN MODEL

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: กระบวนการหาคำตอบเกี่ยวกับการไหลเวียนของกระแสน้ำและกระบวนการทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์โดยเริ่มจากการตั้งโจทย์ปัญหา สร้างแบบจำลองในรูปสมการคณิตศาสตร์ และใช้การประมาณที่จำเป็น แล้วจึงหาผลเฉลยของสมการโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร การประมาณเชิงตัวเลขในปริภูมิ การประมาณเชิงตัวเลขในเชิงเวลา วิธีการเชิงตัวเลขของค่าขอบเขต แบบจำลองด้านสมุทรศาสตร์แบบหนึ่งมิติและสองมิติ  

Description: Modeling of ocean circulation and oceanic processes consisting of problem formulation, mathematical modeling and necessary estimation method; ordinary and partial differential equations; discretization in space; time integration methods; numerical treatment of boundary conditions; one-dimension and two-dimension ocean models.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*