2309504 Coral Reef and Seagrass Ecosystem

ชื่อรายวิชา (Course Name): ระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเล (Coral Reef and Seagrass Ecosystem)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CORAL SEAGRASS ECO  

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาของปะการัง โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ของปะการังระบบนิเวศแนวปะการัง การสร้างแนวปะการัง ชีววิทยาของหญ้าทะเล ระบบนิเวศหญ้าทะเล ปัญหาและปัจจัยที่มำให้แนวปะการังและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม หลักการจัดการแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล  

Description: Biology of corals, structure and functions of corals, coral reef ecosystem, reef building; seagrass biology, seagrass ecosystem, problems and factors causing reef seagrass beds deteriorations; management principles for coral reef and segrass beds.    

ผู้สอน (Taught by): SCN*, VVK

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309503 Mangrove Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศของป่าชายเลน (Mangrove Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MANGROVE ECOLOGY  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ลักษณะทั่วไปของสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน สัมพันธภาพระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ และการเปลี่ยนแปลงของประชากรป่าชายเลนอันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

Description: General characteristics of mangrove environmental conditions; interrelationships among organisms and their environment; structure, composition and dynamics of mangrove, community in relation to environmental change.    

ผู้สอน (Taught by): ISP*, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309425 Oceanography of Southeast Asia

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  (Oceanography of Southeast Asia)

ชื่อย่อ (Abbreviation): OCEAN SE ASIA  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา และชีวภาพในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลต่างๆบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้จะได้ศึกษากรณีศึกษาปรากฏการณ์จำเพาะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 

Description: Application of theories in physical, chemical, geological and biological oceanographic to explain phenomena in Southeast Asian sea; case studies of sporadic phenomena  

ผู้สอน (Taught by): PSK*, STAFF

2309420 Aquaculture Chemistry

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีสำหรับวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง  (Aquaculture Chemistry)

ชื่อย่อ (Abbreviation): AQUACULTURE CHEM

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: สมดุลเคมีของน้ำธรรมชาติ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบสมดุลเคมี สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงในน้ำ วิธีจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำในบริเวณเพาะเลี้ยง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอน สิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษาคุณภาพน้ำ วิธีการวัดเชิงปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างที่เก็บได้  

Description:

ผู้สอน (Taught by):

2309410 Marine Vertebrate Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Marine Vertebrate Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR VERT BIO

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: จำแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ ประชากร พฤติกรรม การอพยพย้ายถิ่น การอนุรักษ์ และวิธีการเพาะเลี้ยง ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่อาศัยในทะเล 

Description: Classification, anatomy, physiology, reproduction, population, behavior, migration, conservation, and breeding of marine amphibians, marine reptiles. marine birds, and marine mammals  

ผู้สอน (Taught by): KAB*, SCN

2309417 Principle of Aquaculture

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง  (Principle of Aquaculture)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRIN AQUACULTURE

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ประวัติความเป็นมาของวาริชกรรมเพาะเลี้ยง บทบาทของวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงที่มีต่อการประมงโลก กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง วาริชกรรมการเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ การเลี้ยงตัวอ่อน โภชนาการและการจัดการฟาร์ม วิธีการทางวาริช กรรมการเพาะเลี้ยง ประเภทต่างๆ ของสาหร่ายทะเล กุ้ง ปู หอย ปลา และสัตว์เลื้อยคลานที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ   

Description: History of aquaculture; roles of aquaculture on world fisheries; research and development process in aquaculture; principles of aquaculture related to breeding; larviculture, nutrition and aqua-farm management; methodology of different types of aquaculture related to economically important sea-weeds, crustaceans, mollusks, fishes, and reptiles.

ผู้สอน (Taught by): KAB*, SNP, VVK

2309416 Principle of Marine Plankton

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการศึกษาแพลงก์ตอนทะเล (Principle of Marine Plankton)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRIN MAR PLANKTON

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล การบ่งชี้แพลงก์ตอนทั้งสองประเภทบทบาทและความสำคัญของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ หลักการในการสำรวจและการเก็บตัวอย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและในห้องปฏิบัติ 

Description: Biology of marine phytoplankton and zooplankton; identification of various plankton groups; roles and functions of plankton in the ecosystem; methods and techniques on surveys and samplings including laboratory culture.    

ผู้สอน (Taught by): IPT*, TLS

2309415 Fishery Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาการประมง (Fishery Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): FISHERY BIOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาชีววิทยาการประมง โดยเน้นการศึกษาการเจริญของสัตว์น้ำ การเคลื่อนย้ายถิ่นวงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์น้ำ วิธีการจับปลาและสถิติของการประมงโดยเน้นทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลเขตร้อน

Description: Exploration of the science of fishery biology: studies of growth, migration, life histories, natural fluctuations in abundance and dynamics of exploitation; fishing methods, and catch statistics, with emphasis on tropical species.  

ผู้สอน (Taught by): KAB*, CNY

2309411 Econ Imp Marine Inver

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัตว์ทะเลใม่มีกระดูกสันหล้งที่สำคัญทางเศรฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECON IMP MAR INVER

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ถิ่นอาศัย การดำรงชีวิต การประมงและเพาะเลี้ยง ผลิตผล การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนของสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เน้นกลุ่มกุ้ง ปู หอยและสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่มีคุณค่าทางเศรฐกิจ  

Description: Habitats, distribution, culture and capture fisheries, products, conservation and sustainability of economical marine invertebrate, emphasizing shrimps, crabs, mollusks and other important species (jellyfish, polychaetes etc.)    

ผู้สอน (Taught by): KAB*, STAFF

2309404 Scuba Diving

ชื่อรายวิชา (Course Name): การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ  (Scuba Diving)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SCUBA DIVING

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การประกอบและการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ ทักษะการดำน้ำที่ควรรู้และปฏิบัติ สภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การช่วยชีวิตนักดำน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุ 

Description: Diving equipment, scuba systems scuba skills, diving environments, problem management and rescue  

ผู้สอน (Taught by): SCN*, VVK