2309425 Oceanography of Southeast Asia

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  (Oceanography of Southeast Asia)

ชื่อย่อ (Abbreviation): OCEAN SE ASIA  

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา และชีวภาพในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลต่างๆบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้จะได้ศึกษากรณีศึกษาปรากฏการณ์จำเพาะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 

Description: Application of theories in physical, chemical, geological and biological oceanographic to explain phenomena in Southeast Asian sea; case studies of sporadic phenomena  

ผู้สอน (Taught by): PSK*, STAFF

Posted in Courses and tagged , .

One Comment

  1. [คลีน รหัส 60]
    วิชาแม่เพ็ญ เป็นอีกวิชานึงที่รู้สีกว่าเอาความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ช่วงแรกการบ้านเยอะมากๆๆ หลังๆก็จะมีบ้างตามแต่ละวีค ปีพี่ไม่มีสอบ (เพราะมีการบ้านทุกวีคแล้วไงล่ะ) แต่การบ้านก็ง่ายๆ ช่วยกันทำช่วยกันหาก็โอเคนะ ไม่ยากๆๆ ได้ A กันยกห้อง คือมันไม่ได้เป็นอะไรวิชาการมาก เป็นความรู้ที่กว้างขึ้นด้วย เพราะเรียนทั้งตะวันออกเฉียงใต้เลย เป็นความรู้ประดับหัวเก๋ๆดีนะน้องๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *