2309640 Theoretical Physical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): ทฤษฎีทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ (Theoretical Physical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): THEOR PHYS OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309629

คำอธิบายรายวิชา: ความหนาแน่นของน้ำทะเล และความดันอุทกสถิต ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกสถิต และผิวสะเทิน สมการสถานะขอวน้ำทะเล สมการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการเคลื่อนที่สัมพันธ์โดยคำนึงถึงอิทธิพลของการหมุนของโลก ปัญหาเชิงเส้นในสภาพมูลฐานต่างๆ ทั้งในกรณีที่คำนึงและไม่คำนึงถึงอิทธิพลของการหมุนของโลก  

Description: Seawater density and hydrostatic pressure; relationship between density and pressure; hydrostatic stability and neutral surfaces; equation of state for seawater; conservation equations of mass, energy; equations of relative motion on the rotating earth; linear problems in various basic states with and without rotational effect.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309636 Marine Geochemistry

ชื่อรายวิชา (Course Name): ธรณีเคมีทางทะเล (Marine Geochemistry)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE GEOCHEMISTRY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: วงจรธรณีเคมีที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำกร่อย (Estuaries) และมหาสมุทร กระบวนการเติมและแยกธาตุออกจากน้ำทะเล ตะกอน อัตราการนอนก้น การเกิด การแพร่กระจาย และธรณีเคมีของตะกอน เคมีของน้ำที่แทรกอยู่ระหว่างตะกอน ปริมาณและฟลักซ์ของธาตุในมหาสมุทร  

Description: Geochemical cycles in estuaries and the ocean additional and removal processes of elements occurring in the world ocean; marine sediment; classification, sedimentation rate, formation, distribution and its elemental geochemistry; chemistry of pore water; elemental budgets and fluxes in the ocean.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*, PSK

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309633 Marine Chemistry

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีทางทะเล (Marine Chemistry)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE CHEMISTRY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ลักษณะการสลายตัว การละลาย และสมดุลเคมีในน้ำทะเล การศึกษาจลนศาสตร์ของน้ำทะเลผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความดันที่มีต่อสมบัติทางเคมีของน้ำทะเล ความรู้ทฤษฎีทางอิเลคโตรเคมี เทคนิคต่างๆ ทางอิเลคโตรเคมี ที่นำมาประยุกต์กับการศึกษาสภาวะแวดล้อมในทะเล   

Description: Characterization of dissociation, solubility and chemical equilibria in seawater; kinetic studies in seawater; effects of temperature, salinity and pressure on chemical properties in seawater; basic electrochemical theories various electrochemical techniques and their applications to marine environment.    

ผู้สอน (Taught by): PSK*, CCP, SBK, SBP

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309630 Advanced Chemical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เคมีชั้นสูง (Advanced Chemical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ADV CHEM OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: กระบวนการที่มีผลต่อการควบคุมองค์ประกอบของน้ำทะเล การแพร่กระจายของสารเคมีในรูปแบบต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำทะเลกับพื้นมหาสมุทร  

Description: Processes regulating the composition of seawater, distribution of chemical species, interaction of seawater with the ocean floor, atmosphere, and marine organisms.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*

สอนในเทอม (Semester taught):

2309629 Dynamical Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เชิงพลวัต (Dynamical Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): DYNAMICAL OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: พลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ กระแสน้ำ สภาพการส่งและถ่ายพลังงานมวลสาร โมเมนตัม การสมดุลของคุณสมบัติต่างๆ ในทะเล เทอร์บูเลนซ์ กระบวนการดิฟฟิวชั่นและการผสม บีต้า-เพลน ชั้นที่เป็นขอบเขตระหว่างอากาศและทะเล และการทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน สภาพจีโอสโทรฟิกและไฮครสแตติก กระบวนการในน้ำชั้นบนเทอร์โมไคลน์ และระบบการแบ่งน้ำทะเลเป็น 2 ชั้น สภาพสมดุล และทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสน้ำสำคัญในมหาสมุทร  

Description: Dynamics of rotating stratified flow with friction neglected; stability, transport phenomena, conservation of properties in the sea; turbulent motion in a boundary layer and air-sea interaction processes; Beta-plane, Geostrophic and Hydrostatic approximations; mechanisms in mixed-layer, thermoclines and two-layer systems; wind driven circulation and model equations for the oceans.  

ผู้สอน (Taught by): SSM*

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309621 Estuarine Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์เอสทูรี (Estuarine Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ESTUARINE OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-9)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำในบริเวณเอสทูรีรวมทั้งการเคลื่อนที่ทางพลศาสตร์และจลนศาสตร์ การจำแนกเอสทูรีโดยพารามิเตอร์ทางสัณฐานและสมุทรศาสตร์  

Description: Physical and chemical properties of estuarine waters including the kinematic and dynamics of motion; classification of estuaries by geomorphological and oceanographic parameters; mixing processes and diffusion problems; biological processes parameters affecting the fluctuation of sea-level and circulation.  

ผู้สอน (Taught by): IPT*,PSK

สอนในเทอม (Semester taught):

2309616 Marine Conservation Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของการอนุรักษ์ทางทะเล (Marine Conservation Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR CONSERV BIOL

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: แบบแผนของความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ภาวะคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทางพันธุกรรม ความสำคัญของการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ในระดับประชากรกับระดับระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้ปฏิสัมพันธ์ในระดับชนิดและประชาคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเล ปัญหาในการอนุรักษ์ทางทะเล  

Description: Local to global patterns of biodiversity, Threat to biodiversity, Genetic conservation, Importance of linking population and ecosystem levels in conservation, Implications of species and community interactions on marine resources conservation, Problems in marine conservation  

ผู้สอน (Taught by): SCN*

สอนในเทอม (Semester taught):

2309615 Advanced Biological Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biological Oceanography)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ADV BIO OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกต่อกระบวนทางชีวภาพ กระบวนการทางสกายะและกระบวนการชีวธรณีเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางทะเล  

Description: Impacts of climate changes on biological, physical and geochemical processes in relation to marine organisms, habitat and marine ecosystems including marine productivity  

ผู้สอน (Taught by): ISP*, STAFF

สอนในเทอม (Semester taught): Second

2309614 Early Life History of Marine Fishes

ชื่อรายวิชา (Course Name): ระยะวัยอ่อนของปลาทะเล (Early Life History of Marine Fishes)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EAR LIF HIS MAR FI

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การแพร่พันธุ์ของปลาทะเล การจำแนกชนิดของไข่ปลาและตัวอ่อน วิธีการสุ่ทตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณภาพและปริมาณของไข่และตัวอ่อนปลาในทะเล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไข่ปลาและตัวอ่อนปลา ซึ่งได้มาจากการจับโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน  

Description: Reproduction of marine fishes; identification of eggs and larvae; methods for qualitative sampling of eggs and larvae; statistical methods used in the identification of eggs and larvae taken in plankton catches.  

ผู้สอน (Taught by): JKT*

สอนในเทอม (Semester taught): First

2309612 Marine Phytoplankton

ชื่อรายวิชา (Course Name): แพลงก์ตอนพืชทะเล (Marine Phytoplankton)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR PHYTOPLANKTON

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-7)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การจำแนกชนิด สัณฐานวิทยา การแพร่กระจายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบในทะเล    

Description: Identification, systematic, morphology, distribution and abundance of marine phytoplankton. 

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):