2309410 Marine Vertebrate Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลัง (Marine Vertebrate Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MAR VERT BIO

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: จำแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ ประชากร พฤติกรรม การอพยพย้ายถิ่น การอนุรักษ์ และวิธีการเพาะเลี้ยง ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่อาศัยในทะเล 

Description: Classification, anatomy, physiology, reproduction, population, behavior, migration, conservation, and breeding of marine amphibians, marine reptiles. marine birds, and marine mammals  

ผู้สอน (Taught by): KAB*, SCN

2309417 Principle of Aquaculture

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง  (Principle of Aquaculture)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRIN AQUACULTURE

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ประวัติความเป็นมาของวาริชกรรมเพาะเลี้ยง บทบาทของวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงที่มีต่อการประมงโลก กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง วาริชกรรมการเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ การเลี้ยงตัวอ่อน โภชนาการและการจัดการฟาร์ม วิธีการทางวาริช กรรมการเพาะเลี้ยง ประเภทต่างๆ ของสาหร่ายทะเล กุ้ง ปู หอย ปลา และสัตว์เลื้อยคลานที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ   

Description: History of aquaculture; roles of aquaculture on world fisheries; research and development process in aquaculture; principles of aquaculture related to breeding; larviculture, nutrition and aqua-farm management; methodology of different types of aquaculture related to economically important sea-weeds, crustaceans, mollusks, fishes, and reptiles.

ผู้สอน (Taught by): KAB*, SNP, VVK

2309416 Principle of Marine Plankton

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการศึกษาแพลงก์ตอนทะเล (Principle of Marine Plankton)

ชื่อย่อ (Abbreviation): PRIN MAR PLANKTON

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-3-4) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล การบ่งชี้แพลงก์ตอนทั้งสองประเภทบทบาทและความสำคัญของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ หลักการในการสำรวจและการเก็บตัวอย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและในห้องปฏิบัติ 

Description: Biology of marine phytoplankton and zooplankton; identification of various plankton groups; roles and functions of plankton in the ecosystem; methods and techniques on surveys and samplings including laboratory culture.    

ผู้สอน (Taught by): IPT*, TLS

2309415 Fishery Biology

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาการประมง (Fishery Biology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): FISHERY BIOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาชีววิทยาการประมง โดยเน้นการศึกษาการเจริญของสัตว์น้ำ การเคลื่อนย้ายถิ่นวงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์น้ำ วิธีการจับปลาและสถิติของการประมงโดยเน้นทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลเขตร้อน

Description: Exploration of the science of fishery biology: studies of growth, migration, life histories, natural fluctuations in abundance and dynamics of exploitation; fishing methods, and catch statistics, with emphasis on tropical species.  

ผู้สอน (Taught by): KAB*, CNY

2309411 Econ Imp Marine Inver

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัตว์ทะเลใม่มีกระดูกสันหล้งที่สำคัญทางเศรฐกิจ (Economically Important Marine Invertebrates)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECON IMP MAR INVER

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: ถิ่นอาศัย การดำรงชีวิต การประมงและเพาะเลี้ยง ผลิตผล การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนของสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เน้นกลุ่มกุ้ง ปู หอยและสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่มีคุณค่าทางเศรฐกิจ  

Description: Habitats, distribution, culture and capture fisheries, products, conservation and sustainability of economical marine invertebrate, emphasizing shrimps, crabs, mollusks and other important species (jellyfish, polychaetes etc.)    

ผู้สอน (Taught by): KAB*, STAFF

2309404 Scuba Diving

ชื่อรายวิชา (Course Name): การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ  (Scuba Diving)

ชื่อย่อ (Abbreviation): SCUBA DIVING

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การประกอบและการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ ทักษะการดำน้ำที่ควรรู้และปฏิบัติ สภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การช่วยชีวิตนักดำน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุ 

Description: Diving equipment, scuba systems scuba skills, diving environments, problem management and rescue  

ผู้สอน (Taught by): SCN*, VVK

2309402 Navigation

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Navigation)

ชื่อย่อ (Abbreviation): NAVIGATION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือและวิธีการเดินเรือ โลกและพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ การวางแผนและกำหนดเส้นทางการเดินเรือ การหาตำแหน่งและทิศทางในการเดินเรือ การใช้อุปกรณ์และเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ การเดินเรือและความปลอดภัย  

Description: Introduction to navigation, earth and geographic coordinate, nautical chart, plotting and piloting, position and direction of navigation, instrument for piloting and aids to navigation, navigation and safety  

ผู้สอน (Taught by): VVK*

2309523 Chemical Principles of Marine Pollution

ชื่อรายวิชา (Course Name): หลักการทางเคมีของมลภาวะทางทะเล  (Chemical Principles of Marine Pollution)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CHEM MAR POLLUTION

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: การพัดพาและพฤติกรรมของมลสารในสภาวะแวดล้อมทางทะเล ความเป็นพิษและการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลสารอนินทรีย์และอินทรีย์ในทะเล  

Description: Transport and behavior of pollutants in the marine environment; toxicity and risk assessment; analysis and monitoring of inorganic and organic pollutants.  

ผู้สอน (Taught by): CCP*, PSK, SBK

2309414 Marine Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0) 

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2309413

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนามในระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อน โดยเน้นวิธีการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วิธีการประมวลผลข้อมูล 

Description: A laboratory course in marine ecology.

ผู้สอน (Taught by): IPT*, JKT, SPK

2309413 Marine Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยาทางทะเล  (Marine Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): MARINE ECOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข (Condition): PRER 2309315

คำอธิบายรายวิชา: ชนิดของสิ่งแวดล้อมที่พบในทะเลและมหาสมุทรโดยเน้นทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเล แพลงก์ตอนและการถ่ายทอดพลังงานและอาหารในทะเล การเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรในทะเล การนำวิธีการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำไทย   

Description: Types of environment in the ocean, with special reference to shallow tropical seas, the relation of distributions to the physical and chemical environment, effects of environmental changes, breeding cycles, plankton and food chains, courses of population fluctuation; application of ecological techniques to local problems.  

ผู้สอน (Taught by): SPK*, SCN, JKT, IPT