2301217 Calculus III

ชื่อรายวิชา (Course Name): แคลคูลัส 3  (Calculus III)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CALCULUS III

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2301118

คำอธิบายรายวิชา: ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน การลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ ฟังก์ชันค่าเวดเตอร์อินทิกรัลตามเส้น และอินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทเกี่ยวกับอินทิกรัล   

Description: Sequences and series of functions, uniform convergence, surface in three-dimensional space; triple integrals and its applications; vector-valued functions; line integrals; surface integrals and integral theorems.  

5500204 English for Academic Purpose I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1 (English for Academic Purpose I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EAP I

หน่วยกิต (Credit): 3 (2-2-5)

เงื่อนไข (Condition): PRER 5500116

คำอธิบายรายวิชา: ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

Description: Practice reading and precis writing on contemporary issues related to science, which are based on verbal and non-verbal semi-academic sources from various mass media.    

2309226 Intro Geological Oceanography

ชื่อรายวิชา (Course Name): สมุทรศาสตร์ธรณีเบื้องต้น (Introductory Geological Oceanography  )

ชื่อย่อ (Abbreviation): INT GEO OCEAN

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา: แผนที่และภูมิศาสตร์เบื้องต้นในสมุทรศาสตร์ ศัพท์บัญญัติและธรณีวิทยากายภาพของชายฝั่งทะเล แอ่ง มหาสมุทรและพื้นท้องทะเล วิวัฒนาการของแอ่งมหาสมุทร การจําแนกชนิดและองค์ประกอบของตะกอนทะเล กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการกําเนิดของตะกอนทะเลและการกระจายตัวบนพื้นมหาสมุทร ภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร  

Description: Map and basic cartography in oceanography: terminology and physical geology of coast, ocean basin and seafloor; evolution of ocean basins; classification and composition of marine sediments; marine sediments and its processes of formation and distribution on seafloor; global warming and sea-level rise and it impacts to coast and ocean

ผู้สอน (Taught by): SBK*, SJP, CCP 

2303222 Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2303221

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาภาคสนามและการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและน้ำ

Description: Practices and experiments on environmental factors affecting organisms. Field works in observing natural habitat are required.  

2303221 Ecology

ชื่อรายวิชา (Course Name): นิเวศวิทยา (Ecology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2303101 or 2303102 or 2305101 or 2305102

คำอธิบายรายวิชา: อิทธิพลของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและน้ำ การปรับตัวการแพร่กระจาย และอันตรกิริยาของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการถ่ายทอดพลังงานของสังคมสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาทางพฤติกรรมและประชากร การประยุกต์เพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสัตว์ป่า  

Description: Effects of environmental factors on organisms of both terrestrial and aquatic ecosystems. Adaptation, distribution and interaction of plants and animals. Community succussion and energy transfer. Behavior and population ecology. Application on natural resource conservation and wildlife management.    

2302273 Organic Chemistry Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORG CHEM LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302115 or 2302116

คำอธิบายรายวิชา: การแยกสารและทำสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ สเทริโอเคมี การวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์บางชนิด ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ และแอลกอฮอล์   

Description: Separation and purification of organic compounds; stereochemistry; qualitative elemental analysis; chemical reactions of some organic compounds: hydrocarbons, alkyl halides, alcohols.   

2302271 Organic Chemistry I

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ORG CHEM I

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): PRER 2302112

คำอธิบายรายวิชา: โครงสร้างและสมบัติของโมเลกุลอินทรีย์ กรดและเบส หมู่ฟังก์ชัน แอลเคน สเตริโอเคมี แอลคิลเฮไลด์ แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์และอีพอกไซด์ สารประกอบ แอโรแมติก 

Description: Structures and properties of organic molecules; acids and bases; functional groups; alkanes; stereochemisty; alkyl haides; alkenes; alkynes; alcohols; ethers and epoxides; aromatic compounds. 

2301172 Computer and Programming Laboratory

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): COMP PROG LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-2-1)

เงื่อนไข (Condition): –

คำอธิบายรายวิชา: การเขียนโปรแกรมพื้นฐานและการประยุกต์  

Description: Basic programming and applications.  

2301170 Computer and Programming

ชื่อรายวิชา (Course Name): คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)

ชื่อย่อ (Abbreviation): COMP PROG 

หน่วยกิต (Credit): 3 (3-0-6)

เงื่อนไข (Condition): –

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดเบื้องต้นของโปรแกรม จรรยาบรรณและความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์  

Description: Basic concepts of computer systems; basic concepts of programming; computer ethics and security; applications.