5500111 Experiential English I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 (Experiential English I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EXP ENG I

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 2 – 5 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: การฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำเสนอประเด็นสำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

Description: Practice in the four language skills for everyday communication; comparing, analyzing, and synthesizing information from different sources; giving oral and/or written presentations. 

2304183 General Physics Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN PHYS LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 ( 0 – 3 – 0 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: การวัดและความเที่ยง การวิเคราะห์ทางสถิติและความแม่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การเคลื่อนที่แบบหมุน คลื่น เสียง ความร้อน ของไหล

Description: Measurement and precision; statistical analysis and precision; simple harmonic motion; rotational motion; wave; sound; heat; fluid.  

2304101 General Physics I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN PHYS I

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป สมบัติเชิงกลของของแข็งและของไหล การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน การแกว่งกวัดและคลื่นกล สวนศาสตร์ แก๊สและอุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่ง 

Description: Basic mathematics for general physics; mechanical properties of solid and fluid; motions and Newton’s law; oscillation and mechanical waves; acoustics; gas and thermodynamics; transport phenomena. 

2303102 General Biology Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN BIO LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 ( 0 – 3 – 0 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดทั่วไปทางชีววิทยา สมบัติ ลักษณะจำเพาะ และกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับคน การสืบพันธุ์ การเจริญวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

Description: A laboratory course in general biology accompany 263101.  

2303101 General Biology I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN BIO I

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดทั่วไปทางชีววิทยา สมบัติ ลักษณะจำเพาะ และกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับคน การสืบพันธุ์ การเจริญวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

Description: An introductory course in biology. The unifying problem of life energy, environment and reproduction at each fundamental level of biological organization: cell, organism and population; principles of biology with special reference to the cell and its metabolism and to the anatomy, physiology, ecology, evolution and behavior of the major group of the animal kingdom.  

2302115 General Chemistry Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General Chemistry Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN CHEM LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 ( 0 – 3 – 0 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี

Description: Chemical reactions; gases; liquids and solutions; solids; chemical bonding; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium.  

2302111 General Chemistry I

ชื่อรายวิชา (Course Name): เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN CHEM I 

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 3 – 0 – 6 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: การอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลง อะตอมนิวเคลียร์ ระดับพลังงานอะตอม แบบจำลองอะตอมและปฏิกิริยาเคมี ธาตุเคมีภัณฑ์ แก๊ส-สมการของสถานะ พลังงานโมเลกุล-ทฤษฎีแผนเดิม ระดับพลังงานโมเลกุล-ทฤษฎีควอนตัม เอนโทรปี ความน่าจะเป็นและการเปลี่ยนแปลง เอนโทรปีและแก๊ส แก๊สมีสกุล ไฮโดรเจน สารประกอบคาร์บอน  

Description: Conservation and change; the nuclear atom; atomic energy levels; atomic models and chemical reactions; the chemical elements; gases-equations of state; molecular energies-classical theory; molecular energy levels-quantum theory; entropy, probability and change; entropy and gases; the noble gases; hydrogen; carbon compounds.

2301117 Calculus I

ชื่อรายวิชา (Course Name): แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): CALCULUS I

หน่วยกิต (Credit): 4 ( 4 – 0 – 8 )

เงื่อนไข (Condition): –

คำอธิบายรายวิชา: ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต ฟังก์ชันอดิศัย เทคนิคของการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงกับแบบ

Description: Limits and continuity; differentiation and its applications; integration; applications of definite integral; transcendental functions; techniques of integration and improper integrals.