ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์

Sutaporn Bunyajetpong, Assistant Professor


Research Interests:

Chemical Oceanography, Marine Natural Products, Marine Chemical Ecology

Contact Information:

Room 401 :: ✆ +66 2 2185405 :: ✉ Sutaporn.B@chula.ac.th

Education:

– Ph.D. (Biomedical Science), Prince Edward Island University, Canada, 2011
– M.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University, Thailand, 2003
– B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University, Thailand, 2001