รองศาสตราจารย์ ดร.ศานิต ปิยพัฒนากร

Sanit Piyapattanakorn, Associate Professor


Research Interests:

Biotechnology of Aquatic Animals, Population Genetics

Contact Information:

Room 408 :: ✆ +66 2 2185399 :: ✉ meanakorn42@yahoo.co.uk

Education:

– Ph.D. (Biology), University of Southampton, UK, 2001
– B.Sc. (Fisheries), Kasetsart University, Thailand, 1994

CV (ประวัติการทำงาน)