รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร

Pramot Sojisuporn, Associate Professor (Emeritus)


Research Interests:

Physical Oceanography

Contact Information:

Room 401 :: ✆ +66 2 2185405 :: ✉ Pramot.S@chula.ac.th

Education:

– Ph.D. (Marine Science), University of South Carolina, USA, 1990
– M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand, 1984
– B.Sc. (Marine Science), Chulalongkorn University, Thailand, 1981

CV (ประวัติการทำงาน)