รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่ปรึกษา (ปีการศึกษา 2564)

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
6433101323 นางสาวกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433102023 นางสาวกุลกริยา  พานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433103623 นางสาวจันทรัสม์  สุขเหมือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433104223 นางสาวจินดามณี  อ่อนนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433105923 นายชนสรณ์  กังวาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433106523 นายณภัทร  กนธวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433107123 นางสาวณัฐฑ์มล  ยิ้มรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433108823 นางสาวณัฐณิชา  ทาชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433109423 นางสาวณัฐณิชา  นามสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433110023 นายไตร  บูรณะสัมฤทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433111623 นายธนกฤต  เบี้ยวบรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433112223 นางสาวธัญชนก  พุทธาภิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433113923 นายธีระพล  จ๋อยเจียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433114523 นางสาวนภัสรา  คุ่ยเสงี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433115123 นางสาวนลณวรรณ  เผ่นโผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สิงหรักษ์
6433116823 นางสาวนันทิตา  ชนปทาธิป อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433117423 นางสาวปุณยวีร์  นิลยนารถ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433118023 นายพงศ์สุธี  กำลังประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433119723 นางสาวพรปวีณ์  เทียนคำ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433120223 นางสาวพิมพ์พิชชา  ฐานาพิชัยศักดิ์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433121923 นายพีรมนต์  งามทิพานนท์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433122523 นายเพ็ญเพชร  แพทย์จะเกร็ง อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433123123 นางสาวภัทรนันท์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433124823 นายภูริทัตย์  จารุพงศ์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433125423 นางสาวเมธาวี  วิเศษจิตเลิศ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433126023 นางสาวรุ่งทิพย์  ฤกษ์ศิริ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433127723 นางสาวศิตานัน  ไตรบวรรัตน์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433128323 นายสิริศักดิ์  ยินสูตร อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433129023 นางสาวสุพิชญา  ก่อเกียรติอยู่เย็น อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
6433130523 นางสาวอาทิตยา  เต๊ะปานันท์ อาจารย์ ดร.สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์