วิชา Gen Ed

วิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed) มี 4 หมวดที่ต้องลง ได้แก่ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสหศาสตร์ ทั้งนี้ไม่สามารถลงวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ (วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 23) โดยนิสิตสามารถไปค้นหาวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ต้องการจาก https://www.gened.chula.ac.th/ หรือ https://cugetreg.com/

 

และนอกจากนี้ยังมี web ที่รวบรวม review วิชา gen ed อยู่อีกหลายที่ดังนี้
http://genedxpaysus.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/medicgenedsuggestion/information
http://vichakarnartscu.blogspot.com/
https://mudzininyourarea.wordpress.com/
https://polscireview.wordpress.com/category/gen-ed/

ถ้ายังเหลือหน่วยกิตให้ลงทะเบียนได้อีก (max 22 หน่วยกิต) อาจจะลงทะเบียนวิชาพละของคณะวิทย์กีฬา โดยเข้าไปดูใน reg chula แล้วเลือกรหัสขึ้นต้นวิชา 39 จะเห็นวิชาที่ขึ้นต้นว่า SP- (ยกเว้น TABLE TENNIS, YOGA, FUND SPT MVT ที่ไม่มี SP นำหน้า) ซึ่งจะเป็นวิชา 1 หน่วยกิต เรียน 2 ชั่วโมง เรียนง่าย ได้ A ง่าย และได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนด้วย