แผนการเรียน ป.ตรี

เอกสารหลักสูตร พ.ศ.2561 (สำหรับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป)

Link to the study plan (by semester) here: [Thai] [English]

วิชา Gen Ed

Quick link to: Y1S1, Y1S2, Y2S1, Y2S2, Y3S1, Y3S2, Y4S1, Y4S2, Electives

ปี 1 เทอม 1


ปี 1 เทอม 2


ปี 2 เทอม 1


ปี 2 เทอม 2


ปี 3 เทอม 1


ปี 3 เทอม 2


ปี 4 เทอม 1

Y4T1

ปี 4 เทอม 2


วิชาเลือก (Electives)

[B] = Biology [O] = Ocean (Phys+Chem)

[O] 2302232 PHYSICAL CHEMISTRY II
[O] 2304201 MATHEMATICAL PHYSICS
[O] 2304205 MECHANICS I
[B][O] 2309324 DYNAMIC METEOROLOGY
[B][O] 2309402 NAVIGATION
[B][O] 2309404 SCUBA DIVING
[B][O] 2309411 ECONOMICALLY IMPORTANT MARINE INVERTEBRATES
[B][O] 2309415 FISHERY BIOLOGY
[B][O] 2309416 PRINCIPLES OF MARINE PLANKTON
[B][O] 2309417 PRINCIPLES OF AQUACULTURE
[B][O] 2309418 MARINE VERTEBRATE BIOLOGY
[B][O] 2309420 AQUACULTURE CHEMISTRY
[B][O] 2309425 OCEANOGRAPHY OF SOUTHEAST ASIA
[B] 2309426 GEOCHEMICAL CYCLE OF THE OCEAN
[B][O] 2309428 MARINE ANALYTICAL CHEMISTRY
[B][O] 2309441 INTRODUCTION TO OCEAN MODELING
[B][O] 2309502 COASTAL PROCESS AND MORPHOLOGY
[B][O] 2309503 MANGROVE ECOLOGY
[B] 2309504 CORAL REEF AND SEAGRASS ECOSYSTEM
[B][O] 2309506 INTEGRATED COASTAL PLANNING AND MANAGEMENT
[B][O] 2309507 ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING
[B] 2309513 PHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF MARINE ANIMALS
[B] 2309516 BIOLOGY AND ECOLOGY OF ZOOPLANKTON
[B] 2309517 ZOOPLANKTON METHODOLOGY
[B] 2309518 FISH AND SHELLFISH GENETICS
[B][O] 2309519 FISH AND SHELLFISH NUTRITION
[B][O] 2309522 BREEDING & LAVICULTURE OF ECONOMIC AQUATIC ANIMALS
[O] 2309525 MARINE CHEMICAL ECOLOGY
[B][O] 2309528 ANALYSIS OF OCEANOGRAPHIC DATA
[B][O] 2309530 WATER POLLUTION SCIENCE
[B][O] 2309531 SELECTED TOPICS IN MARINE VERTEBRATES
[B][O] 2309540 CLIMATE CHANGE