รองศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ (หัวหน้าภาควิชา)
การศึกษา
- B. Fish. Sc. (Fishery Technology and Engineering) Tokyo University of Fisheries, 
  Japan 1988

- M.S. Fish. Sc. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, Japan, 1990
- D. Fish. Sc.
งานวิจัย Reef Biology

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2530
- Ph. D. (Marine Ecological Chemistry), Ehime University, Japan 2553
งานวิจัย
Reef Biology

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์

การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
- Ph.D. (Oceanography), Old Dominion University, USA, 2537

งานวิจัย Biological Oceanography, Phytoplankton Ecology and Physiology, Marine Productivity

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ โศจิศุภร
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- วศ.ม. (คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
- Ph.D. (Marine Science), University of South Carolina, USA, 2553
งานวิจัย 
Physical Oceanography

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
- Ph.D. (Environmental Engineering - Marine Chemistry), University of New South Wales,
  Australia, 2543

งานวิจัย Chemical Oceanography, Estuarine Biogeochemistry, Environmental Engineering
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- M.A (Biology), Connecticut State University, USA, 2540
- Ph.D. (Zoology) University of New Hamshire, USA, 2544
งานวิจัย Biological Invansion, Marine Conservation Biology, Marie Community Ecology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานิต ปิยพัฒนากร
การศึกษา
- วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
- Ph.D. (Bilogy), University of Southampton, UK, 2544
งานวิจัย Molecular Ecology

อาจารย์ ดร. ปัทมา นุกูล
การศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ, 2539
- วท.ม. (วิทยาศษสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- Ph.D. (Environmental Sciences), University of East Anglia, UK, 2551
งานวิจัย Physical Oceanography, Climate Variability, Climate Change

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี จิตประไพ
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
- วท.ม. (สหสาขาวิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- Ph.D. (Resource Geography), Oregon State University, USA, 2549
งานวิจัย Coastal Resource Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

งานวิจัย Marine Ecology, Aquaculture, Nutrition

อาจารย์ ดร. เจษฏ์ เกษตระทัต
การศึกษา 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- M.S. (Fisheries), Humboldt State University, 2544
- Ph.D. (Fisheries and Wildlife), Oregon State University, 2553

งานวิจัย Ichthyology, Systematic, Taxonomy, Phylogeography

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัณฆ์ สาระมูล
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- M.Sc. (Coastal Geosciences and Engineering), University of Kiel, Germany, 2547
- M.Sc. (Ocean and Earth Science), Old Dominion University, USA, 2552
- Ph.D. (Oceanography), Old Dominion University, USA, 2556
งานวิจัย Physical Oceanography

อาจารย์ ดร. สุธาพร บุญญเจตน์พงษ์
การศึกษา
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- วท.ม. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
- Ph.D. (Biomedical Science), Prince Edward Island University, 2554
งานวิจัย Biomedical Science

อาจารย์ ดร. สุจารี บุรีกุล
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- วท.ม.
- Ph.D. University of Tokyo, Japan
งานวิจัย Chemical Oceanography

  อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ไพโรหกุล
การศึกษา
- วท.บ. (สัตววิทยา), จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- Ph.D. (Marine Science and Technology), Newcastle University, UK, 2556
งานวิจัย Marine animal physiology & Biochemistry
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ (ลาศึกษาต่อ)
การศึกษา
- วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
- วท.ม. (วิทยาศษสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
งานวิจัย Marine animal physiology & Biochemistry
  รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นิติธรรมยง
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
- วท.ม. (ชีวสถิติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
- M.S. (Wildlife and Fishery Sciences), Taxas A&M University, 2525
- Ph.D. (Zoology), University of Wisconsin-Madison, USA, 2531
งานวิจัย Biostatistics, Fishery Biology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ธรรมวานิช
การศึกษา
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
- วท.ม. (วิทยาศษสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- Ph.D. (Oceanography), University of Liverpool, UK, 2526
งานวิจัย Marine Geochemistry, Marine Pollution, Marine Analytical Chemistry

Toogle Right