แขนงวิชาวิทยาทางทะเลและการประมง  

  • เรียนวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในปีที่ 1 และวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปีที่ 2-4
  • เรียนวิชาชีววิทยาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังปลา นิเวศวิทยาทางทะเล ในปีที่ 2-4

แขนงวิชาวิทยาทางทะเลและการประมง 

  • เรียนวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในปีที่ 1 และวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทางทะเลในปีที่ 2-4
  • สามารถเลือกเรียนวิชาเน้นทางสมุทรศาสตร์เคมี หรือสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ในปีที่ 2-4

ดาวน์โหลด

  • หลักสูตรและรายวิชา
  • แผนการศึกษา

 


 

Toogle Right