การศึกษาต่อ บริษัท/ธุรกิจส่วนตัว
- วิทยาศาสตร์ทางทะเล - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ประมง - บริษัทอาหารสัตว์น้ำ
- วิทยาศาสตร์ชีววิทยา/นิเวศวิทยา - Aquarium
- เภสัชศาสตร์ - บริษัทวิเคราะห์ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
- วิศวะสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม/การจัดการสิ่งแวดล้อม - SEAFDEC
- กฎหมายการประมง/กฎหมายทางทะเล - NGOs
- วาริชศาสตร์ - ธุรกิจดำน้ำ
 รับราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ - พานิชย์นาวี
 - กรมประมง - บริษัทนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 - กรมควบคุมมลพิษ - บริษัทเคมีภัณฑ์
 - กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม - บริษทปิโตเลียม
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - การท่องเที่ยวทางทะเล
- กรมทรัพยากรน้ำ  
- กรมอุตุนิยมวิทยา  
- GISDA  
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
- สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
- อาจารย์/เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา  
- นายทหารเรือ  

 

Toogle Right