ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

  • University of Ryukyus
  • Tohoko University, ประเทศญี่ปุ่น
  • Tongji University, สาธารณรัฐประชาชนจีน

   ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

  • แกนนำภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่ง โดยเป็นความร่วมมือ Japan Society of the Promotion of Science (JSPS) ประเทศญี่ปุ่น กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)
  • สมาชิกของ Intergovernmental Oceanography Commission (IOC) ที่มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
  • ความร่วมมือกับ Center for Tropical Marine Ecology (ZMT), มหาวิทยาลัยเบรเมน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
  • เข้าร่วมการสำรวจขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติก+ญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 และ 51 (JARE-46 and 51: Japanese Antarctic Research Expedition) โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งญี่ปุ่น (National Institute of Polar Research)
  • เข้าร่วมการสำรวจขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีนครั้งที่ 30 (CHINARE30: 30th Chinese Antarctic Research Expedition) โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยขั้วโลก (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA)
Toogle Right