หน้าแรก


>>> เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ก.ย.64) <<<

>>สมัครหลักสูตรปริญญาโท<< >>หลักสูตรปริญญาเอก<<


>>> รูปแบบการเรียนและการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภาค 2564/1 (22 ก.ค.64) <<<

>>> รายชื่อวิชาที่ภาคจัดสอนในภาค 2564/1 (1 ก.ค.64) <<<


ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสำหรับติดต่อ

Email: marinesciencechula@gmail.com

Tel: +66 (0) 2 2185394-5

Fax: +66 (0) 2 2550780

ที่อยู่ภาควิชา

ชั้น 3-4 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (SCI10)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330