หน้าแรก


ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสำหรับติดต่อ

Email: marinesciencechula@gmail.com

Tel: +66 (0) 2 2185394-5

Fax: +66 (0) 2 2550780

ที่อยู่ภาควิชา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330